Lietuvių liaudies dainynas. T. 1, Vaikų dainos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies dainynas. T. 1, Vaikų dainos
Alternative Title:
  • Lithuanian folk songbook
  • Vaikų dainos
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1980.
Pages:
758 p
Article in the Book:
Jokimaitienė, Pranė. Vaikų dainos. P. 15-41
Keywords:
LT
Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LT„Vaikų dainos“ – pirmoji Lietuvių liaudies dainyno knyga. Dainynas – serijinis leidinys, kurį rengia Lietuvių literatūros ir tautosakos (buv. Lietuvių kalbos ir literatūros) instituto Tautosakos skyrius, – savo pobūdžiu ir struktūra skiriasi nuo kitų iki šiol pasirodžiusių dainų rinkinių. Jis yra folkloristinis, mokslinis, apimantis visų žanrų lietuvių liaudies dainas iš visų lietuvių gyventų ir gyvenamų vietovių, esančias tautosakos rankraštynuose ir spausdintuose šaltiniuose. Jame skelbiami dainų tipų ir versijų geriausi pavyzdžiai. <...> Tokio pobūdžio ir yra „Vaikų dainų“ tomas. Vaikų dainos, išbarstytos įvairiuose rinkiniuose arba spausdintos populiariuose leidiniuose, iki šiol neapėmė nei tekstų, nei melodijos visumos. Neabejotina idėjinė ir estetinė vaikų dainų vertė, jų vieta liaudies dainų žanrinėje sistemoje, reikšmė folkloro istorijai, pedagogikai, menui reikalauja leidinio, kuriame būtų aprėpti, moksliškai suklasifikuoti ir atitinkamai paaiškinti lietuvių liaudies vaikų dainų tipai (vienos dainos visi užrašyti variantai) ir versijos (variantų grupės, turinčios bendrų esminių požymių). <...> Publikuojamos vaikų dainos yra meniniu ir idėjiniu atžvilgiu vertingiausios, geriausiai reprezentuojančios atskirus tipus ir versijas. Iš viso peržiūrėta apie 1200 tekstų ir apie 600 melodijų. Knygoje yra įdėta 1000 tekstų ir 336 melodijos. Stengtasi, kad spausdinamuose variantuose atsispindėtų liaudies poezijos vaikams specifika – improvizacijos gausumas, žaismingumas, humoras. <...>.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies dainos; Vaikų dainos; Dainynai; Lithuanian folk songs; Children songs; Songbook.

ENChildren songs are the first book of Lithuanian folk songbook. The Songbook is a serial edition, which is concluded by Folklore department of the institute of Lithuanian Literature and Folklore (previously of Lithuanian language and literature), differs in terms of its character and structure from other published song collections. It is folkloristic, scientific, including Lithuanian folk songs of all genres from all regions, settled by Lithuanians, available in folklore archives and printed sources. It includes the best examples of published song types and versions. <...> Such is tome of “Children songs”. Children songs, spread in various collections or printed in popular editions have not comprised unity of texts and melodies still now. Ideological and aesthetic value of children songs, their place in a system of genres of folk songs and their classified and appropriately explained (all recorded variants of one song) and versions (version groups, having common essential features). <...> Published children songs are the most valuable in terms of artistic and ideological aspect, the most properly representing separate types and versions. Totally 1200 texts and about 600 melodies have been reviewed. The book contains 1000 texts and 336 melodies. The intention was to reflect specifics of folk poetry for children in printed versions, .i.e. plenty of improvisation, jocosity, humour. <...>.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11258
Updated:
2016-08-10 09:46:34
Metrics:
Views: 168
Export: