Identiteto pasikeitimai religinio pliuralizmo sąlygomis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Identiteto pasikeitimai religinio pliuralizmo sąlygomis
Alternative Title:
Identity transformations in the circumstances of religious pluralism
In the Book:
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje svarstoma identiškumo transformacija ir vis didėjanti lokalių veiksnių reikšmė religiniam pliuralizmui. Analizuojamas religinio pliuralizmo apibrėžimas, jo šaltiniai, ribos, funkcijos ir pristatomos religinio postmodernizmo, religinės diferenciacijos, etninio ir religinio pasirinkimo sąvokų interpretacijos. Pastebima, kad nacionalinis identitetas globalizacijos sąlygomis Europos integracijos kontekste patiria kai kurių permainų. Daroma išvada, kad nacionalinio identiteto formavimasis yra svarbi nacijos kūrimosi proceso dalis. Svarbiausios jo savybės yra lingvistinis ir religinis savitumas bei priklausomybė konkrečiai kalbų ir religijų grupei. Šios savybės daro įtaką etninio identiteto nešėjo sąmonės formavimuisi, jo savotiškumo vystymuisi. Globalizacija deformuoja identitetą ir prasiskverbia į "lokalias" vertybes (religiją, tradiciją ir gyvenimo būdą). Hipotezės, kad "naujos globalios realijos radikaliai keičia net ir konservatyviausias bei stabiliausias socialinės sąmonės ir elgsenos struktūras", o "globalumas" įgauna aukščiausios normatyvinės vertybės statusą, nepasitvirtino. Religinis pliuralizmas sukūrė artimą sambūvį įvairių religinių fenomenų, kurių lygmenyje tarsi naujai vyksta "lokalių" identitetų konstravimas. Tai sąlygoja ne tik integracinius procesus, bet ir naujų dvasinių ribų atsiradimą. Religinė sąmonė globalizacijos ir religinio pliuralizmo sąlygomis atsiduria jai pačiai naujoje pasirinkimo, paieškos ir vertybių pervertinimo situacijoje.Reikšminiai žodžiai: Identitetas; Religinis pliuralizmas; Identity Transformations; Religious pluralism.

ENThe article discusses the transformation of identity and constantly growing significance of local factors to religious pluralism. It analyses the definition, sources, limits, and functions of religious pluralism, and presents interpretations of religious postmodernism, religious differentiation, and the concepts of ethnic and religious choices. It highlights that the national identity is undergoing certain changes under globalisation in the context of the European integration. The author of the article concludes that forming national identity is an important part of the national development. Linguistic and religious identity as well as belonging to a certain linguistic and religious group is the most important feature of such process. They influence the formation of consciousness and the development of distinctive features in mind of ethnic identity bearer. Globalisation distorts ethnic identity and penetrates into “local” values (religion, tradition, and way living). Hypothesises that “new global realities radically change even the most conservative and stable structures of social consciousness and behaviour” and “globalism” acquires the status of the highest normative value were not proved. Religious pluralism established a close coexistence of various religious phenomena forming a basis for the development of relatively new “local” identities. This determines the integration processes as well as the emergence of new spiritual limits. Under conditions of globalisation and religious pluralism, religious consciousness finds itself in a situation of choice, search, and reassessment of values.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11185
Updated:
2020-03-30 13:43:10
Metrics:
Views: 16
Export: