Skoliniai teismų oratorių kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skoliniai teismų oratorių kalboje
Alternative Title:
Borrowings in Speeches of Court Orators
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2004, 77, p. 103-108
Keywords:
LT
Skoliniai / Loan words.
Summary / Abstract:

LTTeisininkas, kaip ir kiekvienas kitas dalykinės kalbos vartotojas, kalba dalykine teisės kalba. Žargoninė kriminalinių sluoksnių leksika (vadinamieji kriminonimai) jam visiškai nebūdinga, tačiau neretai ji yra neatskiriama tam tikros ,,kastos“ vartojamo žodyno dalis. Galima sakyti, jog uždariems socialiniams sluoksniams žargonas yra įslaptintas tarpusavio susikalbėjimo kodas, jų šnekamosios kalbos mįslės, kuriomis stengiamasi užsimaskuoti, atsitverti nuo kitų visuomenės sluoksnių, ypač ,,pašalinių“ – prižiūrėtojų, tardytojų ir t. t. Teisininkui kartais reikia atkoduoti tą žargoninę kalbą, suvokti žargoniškai vartojamų žodžių reikšmes. Lietuviško žargono žodyno dar neturime, todėl straipsnyje analizuojami pavyzdžiai iš Didžiojo rusiško žargono žodyno ir Rusiško argo žodyno. Straipsnyje išsamiai ir įvairiapusiškai aptariama žargoninė leksika. Tačiau autorė teigia, kad aptartoji žargoninė ar šnekamosios kalbos leksika teismų oratorių kalboje vartojama itin retai ir pateisinama tik tada, kai turi motyvuotą paskirtį: padeda perteikti autentiškus kito veikėjo žodžius; individualizuoti ir tipizuoti kaltinamąjį (teisiamąjį) ar liudytoją; parodyti socialinę aplinką, iš kurios jis išėjęs; ironizuoti, kritiškai vertinti; sužadinti gailestį, sukelti užuojautą. Nepateisinami tie atvejai, kai stiliui kenkia dviprasmiškas kalbėjimas, slypintis paronimų ir homonimų vartosenoje, kai painiojami vienodai ar labai panašiai skambantys žodžiai.Reikšminiai žodžiai: Skoliniai; Teismų oratorių kalba; Stilius; Rašytinių teisės dokumentų stilius; Borrowings; Language of court rhetorics; Style; Style of written legal documents.

ENA lawyer, similar to any user of the language for specific purposes, uses a legal language. Jargon lexicon of criminal layers (so-called criminonyms) is not characteristic of the lawyer. However, sometimes it is an inseparable part of the language used by a certain “caste”. It may be stated that the jargon is a secret code of mutual communication for closed social layers, riddles of their speech that try to mask and separate from other social layers, especially from “strangers” – wardens, investigators, etc. The lawyer sometimes has to decode that jargon and to understand the meanings of the words used in the jargon. There is no Lithuanian jargon dictionary yet. Therefore, the article analyses examples from the Great Jargon Dictionary of the Russian Language and The Russian Slang Dictionary. Jargon lexicon is discussed in the article in detail. However, the author states that the analysed jargon lexicon is used in speeches of court orators very rarely and is justified only when it has a motivated purpose: helps to present authentic words of another person; to individualize and epitomize the accused or a witness; to show the social environment which he/she is from; to rally or to evaluate critically; to arouse pity or sympathy. Those cases when the ambiguous speaking using paronyms and homonyms harms the style, when similarly or identically sounding words are confused.

ISSN:
0130-2795
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11096
Updated:
2018-12-17 11:21:30
Metrics:
Views: 6    Downloads: 3
Export: