Kritinio mąstymo ugdymas Utenos kolegijoje.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kritinio mąstymo ugdymas Utenos kolegijoje
Alternative Title:
Development of critical thinking at Utena college
In the Journal:
Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose [Applied research at the colleges of Lithuania]. 2004, Nr. 1, p. 56-61
Keywords:
LT
Utena; Lietuva (Lithuania); Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išryškinama kritinio mąstymo samprata, pagrindžiami kai kurie kritinio mąstymo ugdymo teoriniai aspektai. Kritinio mąstymo ugdymo metodų taikymas aukštosios mokyklos studijų procese gali būti įgyvendinamas taikant tokius aktyvaus mokymo(si) metodus, kaip minčių lietus, debatai, darbas grupėse, „tinklo nėrimas“, dvipusis dienoraštis ir kt. Pristatomas Utenos kolegijoje vykdytas projektas „Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje“ ir aprašomi jo rezultatai. Kritinio mąstymo ugdymas buvo integruotas į dėstomus „Logikos įvado“ ir „Marketingo“ modulius, taip pat buvo parengtas naujas pasirenkamasis modulis „Kritinio mąstymo ugdymas“, kurio metu studentai susipažino su mokymosi bendradarbiaujant, minčių lietaus ir kitais metodais bei strategijomis, mokėsi planuoti veiklą, vertinti reiškinius panaudojant kritinio mąstymo ugdymo metodus, mokėsi būdų, kaip sąmoningai siekti žinių ir jas jungti į vientisą sistemą. Siekiant ištirti, kaip studentai vertina šį modulį, atlikta anketinė apklausa, kurioje dalyvavo 90 teisės ir buhalterinės apskaitos studijų programų antro kurso studentų. Gautų rezultatų analizė atskleidė, jog taikomi kritinio mąstymo ugdymo metodai lavina studentų mąstymą, ugdo aktyvumą ir savarankiškumą, atsakomybę už mokymosi ir darbo rezultatus, be to, studentai mokosi išklausyti ir apsvarstyti alternatyvias nuomones, pasirinkti tinkamiausią problemos sprendimo būdą. Kritinio mąstymo ugdymo modulį Utenos kolegijos studentai įvertino kaip svarbų studijų procese, leidusį susipažinti su mokymo ir mokymosi strategijomis, ugdantį bendruosius gebėjimus, padedantį geriau pažinti save ir atsiskleisti kaip asmenybei, turintį įtakos jų būsimai karjerai.Reikšminiai žodžiai: Kritinis mąstymas; Studentai; Požiūris; Critical thinking; Students; Attitude.

ENThe concept of critical thinking is highlighted; certain theoretical aspects of critical thinking are grounded in the article. Methods for development of critical thinking can be implemented in the process of studies at the higher education institution when applying methods of active teaching/learning, such as brainstorming, debate, group work, concept mapping, a double-sided journal, etc. The project “Development of Critical Thinking at the Higher Education Institution” at Utena College and its results are presented. Development of critical thinking was integrated into the delivered modules “Introduction into Logics” and “Marketing”, the new elective module “Development of Critical Thinking” was also prepared, during which students were familiarised with cooperative learning, brainstorming, other methods and strategies, learnt to plan their activities, assess phenomena using the methods for development of critical thinking, learnt the ways to intentionally seek for knowledge and connect them into a single system. To examine students’ opinion about this module, a questionnaire survey with the participation of 90 law and accounting study programme second-year students was conducted. The analysis revealed that the applied critical thinking development methods develop students’ thinking, activeness and independence, responsibility for learning and working outcomes, moreover students learnt to listen to and consider alternative opinions, choose the best solution of the problem.Students at Utena College considered this module an important module in the course of studies, which allowed to familiarise with teaching and learning strategies, developed generic competences, helped to know oneself better and unfold as a personality, as well as influenced their future career.

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11071
Updated:
2013-04-28 17:13:50
Metrics:
Views: 33    Downloads: 14
Export: