Lietuvos viešojo valdymo institucijų vertybinis potencialas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos viešojo valdymo institucijų vertybinis potencialas
Alternative Title:
Potential of values in Lithuanian public administration institutions
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2005, Nr. 3 (32), p. 21-30
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atlikti išsamų Lietuvos viešojo administravimo institucijų vertybių tyrimą, išnagrinėjus atotrūkį tarp esamų ir siektinų, valstybės tarnautojų požiūriu, vertybių, nustatyti Lietuvos viešojo valdymo institucijų vertybinį potencialą. Autorės nuomone, Lietuvos viešajame sektoriuje dažniausiai apsiribojama etinių vertybių tyrimais, nepakankamai dėmesio skiriama kitoms (pavyzdžiui, profesinėms) vertybėms. Todėl atliekant šį tyrimą pasirinktos etinės, žmogiškosios, profesinės bei demokratinės vertybės. Valstybės tarnautojų apklausa parodė, kad Lietuvos viešajame sektoriuje pagrindinės vertybės yra: taisyklių laikymosi ir procedūrų atlikimo akcentavimas, valdžios centralizacija, griežta atskaitomybė. Šių biurokratinių vertybių egzistavimas gali būti traktuojamas kaip kliūtis modernizuojant viešąjį sektorių, gerinant veiklos kokybę bei integruojantis į Europos institucijas. Didžiausias atotrūkis egzistuoja tarp šių vertybių - orientacijos į darbuotoją, iniciatyvumo, kūrybiškumo, dalyvavimo priimant sprendimus, komandinio darbo, novatoriškumo. Pastarosios vertybės susijusios su individu bei jo siekiu dalyvauti organizacijos veikloje. Apklausoje dalyvavę valstybės tarnautojai nurodė, kad viešojo valdymo institucijoms būdingos ir naujos profesinės vertybės - orientacija į rezultatus, profesionalumas, nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas. Svarbu pabrėžti, kad šios vertybės būdingos naujajam viešajam valdymui. Jų buvimas, be abejonės, yra teigiamas reiškinys Lietuvos viešojo valdymo institucijų vertybių raidos procese ir rodo viešojo sektoriaus vertybinio potencialo transformacijos modernios pobiurokratinės organizacijos plėtojimo kryptimi tendenciją.

ENThe article aims to perform a detailed evaluation of values present in public administration institutions in Lithuania; to analyse the gap between present and target values of such institutions from the point of view of public officers; and to define the potential values of such institutions. In the opinion of the author, public sector of Lithuania is often researched in regards to ethic values only; the other ones (e.g. professional) leave without attention. Therefore this research focuses on ethic, human, professional, and democratic values. The survey of public officers disclosed the main values of public sector in Lithuania; they are: correspondence to rules and procedures, central management, and strict responsibility. The existence of such bureaucratic elements may be deemed as obstacles for modernising public sector, improving the quality of its activities, and integrating into European institutions. The biggest gap has been notices between the orientation to employees, initiative, creativity, participation in decision making, teamwork, and innovations. The latter values are linked to individuals and their willingness to participate in organisational activates. Public officers surveyed identified that public administration institution have got some new professional values too, they are: orientation to a result, professionalism, constant learning, and improvement. It is important to mention that these values are characteristic to new public administration systems. The presence of such values, with no doubt, is favourable for the development of public administration institutions in Lithuania; it shows that the potential values of public administration sector moves in direction of modern post-bureaucratic organisation.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Tarnybinė teisė ir naujoji valstybės tarnybų (institucijų) valdymo paradigma / Alfonsas Laurinavičius. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. 359 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11024
Updated:
2018-12-17 11:52:26
Metrics:
Views: 30    Downloads: 5
Export: