Valterio Kristupo Banaičio muzikinė ir visuomeninė veikla

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valterio Kristupo Banaičio muzikinė ir visuomeninė veikla
Alternative Title:
Musical and public activity of Valteris Kristupas Banaitis
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 24, p. 153-167
Vėliau paskelbta knygoje: Muzikinės kultūros keliais / Daiva Kšanienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011
Keywords:
LT
Mažoji Lietuva; Muzika; Kompozitoriai; Dainos; Giesmės; Vargonininkai; Koncertai; Emigracija.
EN
Valteris Kristupas Banaitis. Lithuana Minor; Music; Composer; Song; Canticle; Organist; Concert; Emigration.
Summary / Abstract:

LTValteris Kristupas Banaitis (1918 09 26 – 1999 09 09) – neeilinė XX a. pirmosios pusės Mažosios Lietuvos meno ir kultūros asmenybė. Jis yra pirmasis XX a. vidurio Mažosios Lietuvos lietuvių kompozitorius profesionalas, sukūręs įvairių žanrų muzikos kūrinių, rašęs straipsnius muzikinėmis, ekonominėmis ir politinėmis temomis. V. K. Banaitis – ne tik talentingas muzikas, bet ir žurnalistas, teisininkas. Straipsnyje pateikiami svarbiausi V. K. Banaičio gyvenimo kelio momentai, atskleidžiama įvairiapusė muzikinė veikla, aptariamas kūrybinis-kompozicinis bei žurnalistinis palikimas. Mokęsis ir jaunystę praleidęs Lietuvoje V. K. Banaitis 1944 m. emigravo į Vokietiją, kur praleidi visą likusį savo gyvenimą. Didžiausias jo indėlis į Lietuvos muzikinę kultūrą – originalios ir harmonizuotos lietuvių liaudies dainos bei evangeliškos liuteroniškos giesmės. V. K. Banaičio „Lietuvių evangelikų liaudies giesmių“ rinkinį sudaro 34 keturbalsiam chorui harmonizuotos liaudies giesmės. Rinkinio giesmės suharmonizuotos profesionaliai ir išradingai, išsaugojant jų autentiškumą, derminius bei melodinius ypatumus. Ne mažiau svarbi yra V. K. Banaičio žurnalistinė veikla. Jis buvo JAV leidžiamo laikraščio „Draugas“ korespondentas ir apžvalgininkas Bonoje. Rašė apie sovietinės Lietuvos švietimą, kultūrą, pramonę, žemės ūkį ir kt. Daroma išvada, kad V. K. Banaitis – ryški Lietuvos kultūrinio gyvenimo asmenybė, kurio muzikiniai, kūrybiniai, žurnalistiniai darbai dar reikalauja išsamesnių tyrimų. [Iš leidinio]

ENValteris Kristupas Banaitis (26/09/1918 – 09/09/1999) was an extraordinary figure of art and culture of Lithuania Minor in the first half of the 20th c. He was the first mid-20th-c. professional Lithuanian composer of Lithuania Minor to write pieces of different genres, as well as papers on music, economy and politics. Not only was V. K. Banaitis a talented musician but also a skilled journalist and lawyer. The paper presents the key moments of V. K. Banaitis’ life, reveals his versatile musical activities and discusses his creative and journalistic heritage. Having studied and spent his youth in Lithuania, in 1944 V. K. Banaitis immigrated to Germany where he lived the rest of his life. His greatest contribution to Lithuanian musical culture includes original and harmonised Lithuanian folksongs and Evangelical Lutheran hymns. V. K. Banaitis collection Lithuanian Evangelical Lutheran Hymns contains 34 harmonised folksongs for a four-voice choir. The hymns are arranged in a professional and resourceful manner, preserving their authenticity and tune and melody features. V. K. Banaitis’ journalistic activities are no less important. He was a reporter in Bonn of the Lithuanian newspaper Draugas published in the USA, and wrote about education, culture, industry, agriculture etc of Soviet Lithuania. The paper draws the conclusion that V. K. Banaitis was a distinct personality in Lithuania’s cultural life whose musical, creative and journalistic works still require more profound studies.

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10990
Updated:
2018-12-17 11:21:23
Metrics:
Views: 2
Export: