Žemaičių dainų ypatumai Klaipėdos krašte

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaičių dainų ypatumai Klaipėdos krašte
Alternative Title:
Peculiarities of traditional žemaičiai songs in the historical Klaipėda land
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2001, Nr. 7, p. 5-8
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LTTyrinėdami istoriniame Klaipėdos krašte gyvenančių žemaičių vienbalsių ir dvibalsių liaudies dainų ypatybes pastebime specifinę melodijų tipų, jų variantų visumą. Straipsnis pagrįstas harmoninės ir intonacinės šių melodijų struktūros, jų metrinės, dinaminės ir stilistinės sandaros lyginamąja analize. Apibendrinant būtų galima pasakyti, jog dagelis pranešime aptariamų dainų bruožų liudija, kad Klaipėdos apylinkių žemaičių geografinė padėtis, gyvenimo sąlygos, kalba ir kiti veiksniai sąlygojo šio krašto įsiliejimą į visos Žemaitijos kontekstą. Analizuojant šio krašto dainas bendroje Žemaitijos plotmėje, galima pastebėti šios lokalinės muzikinės tradicijos bendrumą, ne tik melodijų sandaroje, bet ir interpretacijoje. Minėti pavyzdžiai rodo, jog apčiuopus žemaičių dainų melodijos faktūrą, tam tikrus derminio mąstymo bruožus ir įsiklausius į melizmines melodijos ypatybes galima pažinti šio regiono dainų savitumą ir išskirtinumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Liaudies dainos; Folk songs.

ENBy investigating the features of one-voiced and two-voiced folk songs of Samaritans residing in historical Klaipeda region, one can notice unity of specific melodies types and their variants. The article is based on comparative analysis of the harmonic and intonation structures of these melodies, their metric, dynamic and stylistic structure. When generalizing it may be claimed that the majority of features of songs, discussed in this article, witnesses that geographical position of Samaritans of Klaipeda surroundings, living conditions, language and other factors made an influence towards integration of this region to the context of all Samogitia. Analyzing the songs of this region on general plane of Samogitia, one can notice the commonness of the local music traditions, not only in the structure of the melodies, but also in interpretation. Above mentioned examples indicate that having familiarized with facture of Samaritan song melodies and with particular features of tune and when listening to melismatic features of the melodies it would be possible to recognize peculiarity and uniqueness of the songs of this region.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Folkloro ansambliai dabartinėje Lietuvoje : etnologinis aspektas / Aušra Zabielienė. Vilnius : Firidas, 2010. 261 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10960
Updated:
2018-12-17 10:50:51
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: