Nereikalingi ir pavojingi: XVIII a. pabaigos - XIX a. pirmosios pusės elgetos, valkatos ir plėšikai Lietuvoje : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nereikalingi ir pavojingi: XVIII a. pabaigos - XIX a. pirmosios pusės elgetos, valkatos ir plėšikai Lietuvoje: recenzija
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2002, 2 (11), p. 187-190
Summary / Abstract:

LTRimos Praspaliauskienės knyga „Nereikalingi ir pavojingi: XVIII a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės elgetos, valkatos ir plėšikai Lietuvoje“ viena iš nedaugelio marginalinėms grupėms skirtų tyrinėjimų Lietuvoje. Ši tema domina ne tik istorikus, bet ir etnologus, bei kitų socialinių ir humanitarinių mokslų atstovus, todėl tyrimas svarbus tarpdisciplininiu požiūriu. Tai leidžia šį darbą panagrinėti ir etnologui. Studijoje išsikeliamas tikslas ištirti elgetų, valkatų ir plėšikų gyvenimo būdą, šių marginalinių grupių vidinę struktūrą, vietą visuomenėje ir ryšius su kitomis visuomenės grupėmis. Pasirinkti chronologiniai tyrimo rėmai, anot autorės leidžia tyrinėti marginalines tradicinės visuomenės grupes Lietuvos modernėjimo priešaušryje. Atlikdama tyrimą recenzento nuomone autorė operuoja pasaulio ir Lietuvos istorikų, etnologų ir sociologų tyrinėjimais, tinkamai panaudoja ne tik istorijos, bet ir etnografijos, tautosakos šaltinius. Recenzentas mano, kad darbo struktūra logiška, motyvuota, išvados liudija sėkmingą išsikelto tikslo sprendimą. Greta patikimos diachroninės socialinių ir kultūrinių procesų analizės neblogai ir dinamiškai nutapytas marginalinėms grupėms priklausančio žmogaus portretas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Elgetos; Valkatos; Plėšikai; Marginalinė grupė; Beggars; Vagrants; Robbers.

ENThe book “Nereikalingi ir pavojingi: XVIII a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės elgetos, valkatos ir plėšikai Lietuvoje” (Unnecessary and dangerous: beggars, tramps and robbers at the end of the 18th – the first half of the 20th century in Lithuania” by Rima Praspaliauskienė is one of the few investigations in Lithuania devoted to the marginal groups. This theme interests not only historians but also ethnologists and representatives of other social sciences and the humanities, therefore the investigation is significant from the interdisciplinary point of view. This allows this work to be analysed by an ethnologist too. The study aims at investigating the way of life of beggars, tramps and robbers, the inner structure of these marginal groups, their place in society and their relations with other social groups. According to the author, the framework of a chronological investigation chosen enables the marginal traditional groups of Lithuania’s society to be investigated at the dawn of modernisation. In the opinion of the reviewer, the author, in carrying out the investigation, uses investigations carried out by the world and Lithuania historians, ethnologists and sociologists, makes a proper use of the sources of history, ethnography and folklore. The reviewer thinks that the structure of the work is logical and motivated, the conclusions testify to a successful solution of the objective set. Alongside a reliable diachronic analysis of social and cultural processes, the portrait of a man belonging to the marginal groups is painted well and dynamically.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Vilniaus miesto policijos kaita XVIII a. pab. - XIX a. pr.: pareigūnai, struktūra, funkcijos / Virgilijus Pugačiauskas. Istorija. 2022, Nr. 126, p. 46-62.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10925
Updated:
2018-12-17 10:59:57
Metrics:
Views: 24    Downloads: 6
Export: