Miesto įvaizdžio formavimo galimybės ir uždaviniai plėtojant centro aplinką : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Miesto įvaizdžio formavimo galimybės ir uždaviniai plėtojant centro aplinką: disertacija
Alternative Title:
Possibilities and Goals of Forming the Image of a Town when Developing the Environment of the Centre
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
136 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: City image-making: possibilities and objectives of the development of the centre environment Vilnius, 2007 22, [1] p., iliustr
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje pagrindinis dėmesys teikiamas urbanistinės aplinkos poveikio miesto įvaizdžiui nagrinėjimui, pateikiami miesto įvaizdžio vertinimo kriterijai ir metodika, siūlomi rodikliai miesto įvaizdžio formavimui. Darbe nagrinėjama miesto įvaizdžio priklausomybė nuo urbanistinės aplinkos; apžvelgiamos urbanistinės priemonės, padedančios organizuotai formuoti miesto įvaizdį pageidaujama kryptimi. Atlikta miesto įvaizdžio analizė leidžia palyginti skirtingus miestus tarpusavyje remiantis apibendrinta žmonių nuomone apie tuos miestus bei jų vertinimą. Moksliniame darbe pristatomos teorijos ir tyrimai rodo, kad žmonių susikuriamas miesto įvaizdis įtakoja jų elgseną, kuri turi stiprų grįžtamąjį poveikį; nagrinėjama, kaip miesto teritorijos, atsižvelgiant į jų svertines vertes, bei atskiros urbanistinės priemonės gali būti naudojamos formuojant mentalinį miesto įvaizdį. Įvaizdžio analizė ir iš jos plaukiančios išvados padeda tiksliau suformuluoti gaires siekiant pageidaujamo urbanistinės aplinkos rezultato, patikrina urbanistinius sprendinius. Disertacijoje pateikiama eksperimentinių tyrimų rezultatais paremta miesto įvaizdžio analizės metodika. Siūloma kriterijų sistema, kuri gali būti taikoma vertinant urbanistinės aplinkos elementų poveikį miesto įvaizdžiui bei paties miesto įvaizdžio įtaką gyventojų ir lankytojų elgesiui urbanistinėje teritorijoje. Formuluojami principai, pagrindžiantys miesto įvaizdžio stiprinimo uždavinius, nagrinėjamos miesto įvaizdžio formavimo panaudojant miesto planavimo įrankius galimybės. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENMain attention in the thesis is devoted to studying the impact of the urban environment on the image of a city, criteria and methods for evaluating the image of a city are presented, and indicators for the creation of the image of a city are proposed. The dependence of the image of a city on the urban environment is considered; urban facilities, which help create the image of a city in an organised way and in a desirable direction are reviewed. The analysis of the image of a city enables different cities to be compared on the basis of general opinion of the people about those cities and their evaluation. The theories and investigations presented in the thesis show that the image of a city created by the people influences their behaviour, which has a relevant feedback; it is investigated how urban territories, taking into consideration their leverage values, and separate urban problems can be used to create a mental image of a city. The analysis of the image and conclusions resulting from it help draw up the guidelines more accurately seeking to achieve a desirable result of the urban environment, verify urban solutions. The thesis presents methodology of analysing the image of a city based on the results of experimental research. A system of criteria, which can be applied to evaluating the impact of the urban environment on the image of a city and the impact of the image of a city itself on the behaviour of its residents and guests in the urban territory, is proposed. Principles are formed, which substantiate the goals of strengthening the image of a city, possibilities of creating the image of a city by means of urban planning tools are studied.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10919
Updated:
2022-02-07 20:09:25
Metrics:
Views: 56
Export: