Žalos aplinkai atlyginimo teisinio reguliavimo ir praktinio taikymo problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žalos aplinkai atlyginimo teisinio reguliavimo ir praktinio taikymo problemos: disertacija
Alternative Title:
The Problems of legal regulation and practical application of compensation for damages to the environment
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
XV, 220 lap
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Issues of legal regulation of remedying of environmental damage and its application in practice Vilnius, 2007 49 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje siekiama teoriniu ir praktiniu aspektu ištirti žalos aplinkai atlyginimo teisinį mechanizmą Lietuvoje, nustatyti problemas šioje srityje, daugiausia dėmesio skiriant materialinės atsakomybės už žalą aplinkai teisiniam reguliavimui, pasiūlyti šių problemų galimus sprendimo būdus. Disertaciją sudaro įvadas, keturios dėstomosios – tiriamosios dalys, išvados, pasiūlymai įstatymų leidėjui, naudotų šaltinių sąrašas. Pirmojoje disertacijos dalyje analizuojamas sąvokų ,,aplinka“, ,,žala“ ir ,,žala aplinkai“ turinys, atskleidžiama žalos aplinkai specifika. Antrojoje dalyje gvildenama „materialinės atsakomybės už žalą aplinkai“ sąvoka, šios atsakomybės rūšies specifika ir santykis su kitomis atsakomybės už aplinkos teisės pažeidimus rūšimis. Pateikiama išsami Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių žalos aplinkai nustatymą ir atsakomybės už atsiradusią žalą taikymą, analizė, išskiriamos svarbiausios praktinės problemos, ieškoma galimų šių problemų sprendimo būdų. Trečiojoje dalyje lyginamuoju aspektu apžvelgiama užsienio valstybių praktika bei aptariami pagrindiniai tarptautinio teisinio reglamentavimo šioje srityje bruožai. Ketvirtojoje dalyje atskleidžiami pagrindiniai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) bruožai, šios Direktyvos reikšmė Lietuvos aplinkos teisės (konkrečiai – aplinkosauginės atsakomybės instituto) raidai, tyrinėjamos Direktyvos ir Lietuvos nacionalinių teisės aktų derinimo problemos. [Iš leidinio]

ENThe dissertation purports to analyze from theoretical and practical standpoint legal mechanism of compensating environmental damage in Lithuania, to identify problems in this area, focusing largely on legal regulation of material responsibility for environmental damage, formulate possible ways of resolving these problems. The dissertation consists of introduction, four research parts, conclusions, recommendations to legislators, list of used sources. In the first part of dissertation, the author analyzes the content of “environment”, “damage” and “environmental damage” concepts, formulates specific features of environmental damage. The second part investigates the concept of “material responsibility for environmental damage“, specific features of this type of responsibility and its relation to other types of responsibilities for violations of environmental law. The author presents a detailed analysis of legislation of the Republic of Lithuania that regulates how environmental damage is identified and responsibility for damage done implemented, identifies the most important practical problems, looks for possible ways of resolving them. In the third part, the authors presents a comparative overview of practice of foreign countries and discusses key features of international legislation in this area. The fourth part discusses the main features of European Parliament and Council directive 2004/35/EC defining responsibility for environmental protection in order to prevent environmental damage and reverse (compensate) it.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10904
Updated:
2022-02-07 20:08:47
Metrics:
Views: 61
Export: