Lingvistiniai dialogo aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lingvistiniai dialogo aspektai: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
141 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimų objektas – dialogas, į kurį žvelgiama kaip į diskursą, o ne vien kaip į tekstą. Darbo tyrimų pagrindas – 864 elemntarūs dialogo vienetai, išrinkti iš V. Bubnio romano „Svečias“. Darbe taikomas aprašomasis metodas, kuriuo remiantis atlikta kokybinė (dialogo atžvilgiu apskritai) ir kiekybinė (konkrečių dialogo vientų) analizė. Pirmojoje disertacijos dalyje „Darbo objekto samprata“ aptariama bendroji dialogo koncepcija, prozos dialogo specifika, gvildenamos replikų problemos. Dialogu diseratcijoje laikomi dviejų komunikacijos akto dalyvių mainai viena nuo kitos priklausančiomis replikomis, kurios yra spontaniškos. Antrojoje dalyje „Dialogo vienteai ir jų skirstymas“ elementarūs dialogo vienetai apibrėžiami ir analizuojami formaliuoju ir funkciniu požiūriais. Elementariu dialogo vienetu laikomas kelių replikų ciklas. Dviejų replikų – stimulo ir reakcijos – junginys ir yra laikoma elementariu dialogo vienetu. Elementarūs struktūriniai dialogo vienetai gali būti dvinariai, trinariai, keturnariai, penkianariai, šešianariai ir vienanariai. Trečiojoje dalyje „Dialogo pragmatinės semantikos veiksniai“ aptariamos ekstralingvistinės priežastys, kurių veikiamas dialogas tampa vienareikšmiu diskursu, svarstoma, kas lemmia dialogo ciklų ir jų junginių koherenciją. Smulkiau aptariamas ir kontekstas, nuo kurio priklauso, ar bus sukurtas prasmingas dialogas. Tvirtinama, kad egzistuoja tokia dialogo vienetų sistema: elementarūs – ciklai ir sudėtiniai – dialoginės pilnatys. Taigi dialogas suvokiamas ne tik kaip verbalinis vienetas, bet ir kaip komunikacijos vienetas plačiąja prasme.

ENThe object of the research of the doctoral thesis is dialogue viewed as a discourse, not only a text. The research is based on 864 elementary units of dialogue, extracted from the novel Guest by V. Bubnys. The descriptive method is also applied in the work, which was used to carry out qualitative (from the point of view of dialogue in general) and quantitative (that of separate units of dialogue) analysis. The first part of the thesis, The Concept of the Object of the Work, discusses the general concept of dialogue and deals with the issues of remarks. A dialogue is defined in the thesis as the exchange of two participants of the communicative act in independent spontaneous remarks. The second part, Dialogue Units and Their Classification, defines elementary dialogue units and analyzes them from the formal and functional aspect. A cycle of several remarks is defined as an elementary dialogue unit. The combination of two remarks – stimulus and reaction – is considered an elementary dialogue unit. Elementary structural dialogue units can consist of various numbers of elements. The third part, Factors of the Dialogue Pragmatic Semantics, discusses extralinguistic reasons which turn a dialogue into an unambiguous discourse and the reasons of the coherence of dialogue cycles and its combinations. The context, which determines the occurrence of a meaningful dialogue, is also discussed in more detail. It is claimed that the following system of dialogue units exists: elementary – cycles and complex dialogues – dialogue completeness. Therefore, dialogue is perceived not only as a verbal but also as a communicative unit in the broad sense.

Subject:
Related Publications:
  • Juridinės retorikos pagrindai / Regina Koženiauskienė ; Vilniaus universitetas. Vilnius : Registrų centras, 2009. 493 p.
  • Laiškas : monologo ir dialogo santykis / Giedrė Čepaitienė. Filologija. 2010, Nr. 15, p. 5-13.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10900
Updated:
2022-02-07 20:09:06
Metrics:
Views: 24
Export: