Lietuvos elektroninių serialinių leidinių leidyba (profesionalizmo aspektu) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos elektroninių serialinių leidinių leidyba (profesionalizmo aspektu): disertacija
Alternative Title:
The Publication of Lithuanian Online Serial Publications (On the Aspect of Professionalism)
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
128 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2002. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Publishing of Lithuanian electronic serials (the aspect of professionalism) [Vilnius, 2002] 30, [1] p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojama elektroninių serialinių leidinių (ESL) leidyba kaip svarbi masinės ir mokslinės komunikacijos priemonė bei reikšminga veiklos sritis, įgyvendinant informacijos visuomenės principus. Pagrindinis tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos ESL leidybą, remiantis profesionalizmo kriterijais, nustatyti leidybos ir kokybės kontrolės tendencijas. Šiam tikslui įgyvendinti buvo pasirinkti mokslinės literatūros ir dokumentų analizės, longitiudinės (1996–2001) Lietuvos ESL analizės, anketinės Lietuvos ESL leidėjų apklausos ir statistinės duomenų analizės tyrimo metodai. ESL leidyba ištirta visų ESL rūšių (masiniai ir moksliniai leidiniai), leidybos modelių (spausdintų leidinių versijos ir originalūs el. leidiniai), leidinių tipų (laikraščiai, biuleteniai, žurnalai, tęstiniai leidiniai) ir leidėjų tipų (privatūs asmenys, verslo įmonės, viešosios įstaigos) atžvilgiu pagal tyrime nustatytus profesionalizmo kriterijus. Gauti tyrimų rezultatai parodė, kad Lietuvos ESL leidyba buvo veikiama bendrų interneto komunikacijos bei el. leidybos tendencijų ir tiriamuoju laikotarpiu buvo pradiniame vystymosi etape, kuriame būdinga nemokama atvira prieiga prie informacijos, minimalios interaktyvumo galimybės, netaikomi skaitmeninės žurnalistikos principai. Iškeltos hipotezės, kad ESL leidyba vystosi kaip profesionali veikla, perimdama iš tradicinės leidybos kokybės kontrolės ir socialinės atsakomybės principus, ir šioje veikloje pasireiškia informacijos visuomenės profesionalizmo pokyčiai, buvo patvirtintos. Disertacijos išvadose taip pat pateikti Lietuvos ESL leidybos dėsningumai ir rekomendacijos šios veiklos profesionaliam vystymuisi skatinti. [Iš leidinio]

ENThis dissertation analyses the publication of online serial publications as an important tool of communication and important field of activity in implementing the principles of an information society. The aim of this research is to analyse the publishing of Lithuanian online serial publications, based on the criteria of professionalism, and determine the trends of publishing and quality control. The following research methods were chosen: scientific literature and document analysis research methods, a Lithuanian Online Serial Publication longitudinal analysis, questionnaire surveys of Lithuanian Online Serial publication publishers, and statistical data analysis research methods. The publishing of online serial publications is analysed from all fields of online serial publications, publishing models types of publications and types of publishers according to the criteria of professionalism established in the research. Results showed that the publishing of Lithuanian online serial publications was influenced by similar internet communication and online publishing trends in the period under discussion, which was in the first stage of development and characterised by free and open access to information and minimal possibilities for interactivity. The hypotheses that the publishing of online serial publications developed as a professional activity, taking over the principles of traditional publishing quality control and social responsibility, and in this activity changes in the professionalism of the information society expressed themselves, were verified.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10883
Updated:
2022-02-07 22:11:00
Metrics:
Views: 14
Export: