Lietuvių liaudies oracijos: pagrindiniai žanro bruožai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies oracijos: pagrindiniai žanro bruožai: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
121 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjamos lietuvių liaudies oracijos (t. y. tie kūriniai, kurie buvo svarbi senųjų apeigų dalis, o jų tekstuose gausu folklorinių motyvų) - retorinis tautosakos žanras, gyvavęs senųjų liaudies apeigų tradicijoje. Darbe gilinamasi į esminius jo požymius, funkcijų, turinio, meninės raiškos problemas. Bandant nustatyti būdingiausius lietuvių liaudies oracijų žanro požymius, stengiamasi ne tik apčiuopti pagrindinius oracijų tekstų turinio ypatumus, bet ir išanalizuoti apeiginį liaudiškųjų prakalbų kontekstą, įsigilinti į apeiginio liaudies vaidinimo vyksmą. Nagrinėjant oracijų stilių, meninės raiškos būdus, atliekamas ne tik tekstologinis tyrimas: taip norima giliau perprasti oracijų kūrėjo ir atlikėjo - liaudies žmogaus - estetikos suvokimą. Atsižvelgiant į autentiškumo problemą, daug dėmesio kreipiama į oracijų žanro formavimosi ir gyvavimo ypatumus, ryšius su individualiąja kūryba, oficialiąja retorika bei analogiškomis kitų tautų tradicijomis. Be to, siekiama išsiaiškinti, ar turimas tekstas yra sąmoningai falsifikuotas, ar praleidimai bei nukrypimai nuo pateikėjo teksto atsirado dėl nepakankamų techninių užrašymo priemonių. Disertacijoje pateikiama ir išsami lietuvių liaudies oracijų žanrui priskirtinų tautosakos kūrinių klasifikacija, apimanti visus turimus tekstus. Darbe nėra išsamesnių lyginimų su kaimyninių tautų apeigine tautosaka, kitais retoriniais tautosakos žanrais, bet atskirais atvejais pateikiami kitų tautų oracijų tekstai padeda giliau suvokti pagrindinius oracijų žanro bruožus.

ENThe paper analyses Lithuanian folk orations (creations that were important in old ceremonies whose texts involve a lot of folk motives) that represent Lithuanian folklore genre present in traditions of old Lithuanian ceremonies. The work goes deeper in features, contents, and artistic expressions of orations. In order to identify the most distinctive features of Lithuanian folk orations, the author does not only seek to detect particularities of oration texts, but also analyses oration context in folk ceremonies, and aims to go deeper into ceremonial performances. In order to analyse style and artistic expression methods of orations, the author performs textological research which helps better understand aesthetical perception of creators and performers of orations, i.e. folk people. Taking into account the problem of authenticity, a lot of attention is paid on features of the formation of oration genre and the relationship with individual creations, official rhetoric, and analogical traditions of other nations. In addition, the author aims to examine whether the text possessed was falsified intentionally or the omissions and the deviations happened due to insufficient means of recording. In addition, the paper delivers explicit classification of folk creations assigned to the genre of orations, involving all texts possessed. The paper does not provide a detailed comparison of Lithuanian orations with ceremonial texts of neighbour countries and other rhetoric genres, but oration texts of other nations delivered in certain cases allow better understand features of oration genre.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10871
Updated:
2022-02-07 20:09:41
Metrics:
Views: 21
Export: