Lietuvių dailininko knyga: tradicijos ir modernumo aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių dailininko knyga: tradicijos ir modernumo aspektai: disertacija
Alternative Title:
Lithuanian livre d‘ artistes: Traditions and Aspects of Contemporariness
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
183 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus dailės akademija, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Lithuanian artist's book: aspects of tradition and modernity Vilnius, 2004 65, [1] p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojama lietuvių dailininko knyga, jos santykis su pasauliniu menu ir nūdienos kultūriniais procesais, naujų dailininko knygos tendencijų ir knygos meno tradicijų sąveika, lietuvių dailininko knygos savitumo bruožai. Darbo tikslas – ištirti lietuvių dailininko knygos raidą, išskirti svarbiausias jos kryptis bei tipus, klasifikuoti šios meno srities kūrinius pagal temas (motyvus), plastinę sandarą, formą ir sukūrimo medžiagą; apžvelgti ryškiausių aprašomo periodo lietuvių dailininko knygos autorių menines nuostatas. Disertacijoje nagrinėjami kūriniai skirstomi į dvi kryptis: bibliofilinę dailininko knygą ir postmodernistinę dailininko knygą. Lietuvių bibliofilinės dailininko knygos, pradėtos leisti XX a. IV dešimtmetyje, raida siejosi su XXVII knygos mėgėjų draugijos veikla. Todėl tokios knygos pavidalas buvo formuojamas pagal draugijos tikslus ir yra artimas prancūziškajai livre d‘ artiste tradicijai. Antrosios krypties dailininko knygos sritis Lietuvoje pradėjo aktyviai plėtotis tik XX a. pabaigoje. Darbe aptariant lietuvių dailininko knygos plėtotę ir ryšį su bendrais kultūriniais procesais pasitelktas istorinis-chronologinis metodas. Disertaciją sudaro įvadas, trys dalys ir išvados. Pirmoji dalis skirta nagrinėti bibliofilinę dailininko knygą. Antrojoje dalyje pristatoma postmodernistinė dailininko knygos kryptis. Trečiojoje dalyje keliamas lietuvių dalininko knygos savitumo klausimas. Disertacijos prieduose pateikti darbe aptartų lietuvių dailininkų knygų, svarbiausių parodų sąrašai ir iliustracijos.

ENThis dissertation analyses the Lithuanian livre d‘ artiste, its relationship with world art and today‘s cultural processes, the interaction of the trends of the livre d‘ artiste and traditions of book art, and characteristics of the singularity of the Lithuanian livre d‘ artiste. The goal of this work is to examine the development of the Lithuanian livre d‘ artiste, and bring to light its most important trends and types, and classify artworks from this artistic sphere according to themes (motifs), flexible structure, shape and material used in its creation, as well as to give an overview of the artistic rules of the brightest creators of Lithuanian livre d‘ artistes of the period described. The dissertation examines works divided into two trends: the bibliophile livre d‘ artiste and postmodern livre d‘ artiste. Lithuanian bibliophile livre d‘ artistes began to be published in the 1930s, and its development is linked with the activities of the XXVII Book Lovers Society. This is why the shape of this kind of books were formed according to the goals of the society and is close to the French livre d‘ artiste tradition. The second trend of the livre d‘ artiste in Lithuania began to expand actively only at the end of the 20th century. This work discusses the expansion of the Lithuanian livre d‘ artiste and tie with common cultural processes using the historical-chronological method. The dissertation is comprised of an introduction, three parts and the conclusion. The first part is devoted to examining the bibliophile livre d‘ artiste. In the second part, the postmodern livre d‘ artiste trend is introduced. In the third part, a question regarding the individuality of the Lithuanian livre d‘ artiste is raised. A list of the most important exhibits and illustrations, and Lithuanian livre d‘ artistes discussed in the work are provided in the appendix of the dissertation.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10861
Updated:
2022-02-07 20:09:16
Metrics:
Views: 10
Export: