Laiko ir erdvės problema utopinės architektūros kompozicijoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laiko ir erdvės problema utopinės architektūros kompozicijoje: disertacija
Alternative Title:
The Problem of Time and Space in the Composition of Utopian Architecture
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
105 lap
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus dailės akademija, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTMoksliniame darbe atskleidžiama laiko ir erdvės sampratų įtaka utopinės architektūros kompozicijai įvairiais istoriniais laikotarpiais, tyrinėjama utopinės kompozicijos ir kultūros savitarpio sąveika, analizuojama urbanistinės utopijos ir utopiniai pastatai. Stengiantis neredukuoti turtingo architektūrinių utopijų konteksto, pasirinktas laiko ir erdvės interpretacinis pjūvis. Erdvės ir laiko kategorijų universalumo dėka buvo susietos kompozicijos priemonės, naudotos utopijose įvairiais laikais, išryškintos kompozicijos priemonių transformacijos, išanalizuotas įvairių utopijos formų atsiradimas, kintant erdvės ir laiko sampratai. Disertacijoje išskiriami trys tarpusavyje susiję problemų klodai: kultūros sampratų, utopijų ir kompozicijų tyrimai, kuriuos jungia laiko ir erdvės problematika. Jie tiriami taikant komparatyvistinį, istorinį-lyginamąjį, genetinį bei tekstų interpretavimo metodus. Darbe nagrinėjamos klasikinės Renesanso utopijos ir projektai, Naujųjų amžių pradžios utopiniai projektai, sudarę takoskyrą tarp klasikinių ir moderniųjų projektų; aptariami modernūs XX a. 6-7 dešimtmečių futurologiniai-prognostiniai projektai. Lygiagrečiai analizuojamas istorinis-kultūrinis utopijų kontekstas, pateikiama laiko ir erdvės sampratos analizė bei utopijų kompozicijos dėsningumų tyrimai.

ENThe thesis reveals the impact of the concepts of time and space on the composition of utopian architecture in different historical periods explores the interrelation between utopian composition and culture and analyses buildings of urban utopia and utopian buildings. In order not to diminish the rich context of architectural utopias, the paper has selected interpretational cross-section of time and space. The universality of the categories of space and time has allowed relating the means of composition used in utopias in different periods, highlighting transformations of the means of composition and analysing the origin of different forms of utopia with the change of the concept of space and time. The thesis distinguishes three layers of interrelated problems: studies of the concepts of culture, utopias and compositions that are liked by the problems of time and space. These layers are explored by applying the comparative, the historical-comparative and the genetic methods, as well as the method of text interpretations. The paper analyses classical utopias and projects of Renaissance and utopian projects of the beginning of the Modern Times that were a dividing line between classical and modern projects, and discusses modern futuristic and prognostic projects of the 1950s and 1960s. Alongside that the thesis analyses the historical and cultural context of utopias and the concepts of time and space, and presents studies of the consistent features of the composition of utopias.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10854
Updated:
2022-02-07 20:09:23
Metrics:
Views: 4
Export: