"Jei nepasidarysite kaip vaikai ...": vaikiškoji pasaulėjauta liturgijoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Jei nepasidarysite kaip vaikai ...": vaikiškoji pasaulėjauta liturgijoje: disertacija
Alternative Title:
"If you do not become like children ...": childlike worldview in liturgy
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
274 p
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: "Unless you become like children ...": the child's conception of the world and the liturgical mind Kaunas, 2005 41 p
Summary / Abstract:

LTTeologijos srityje liturginės pasaulėjautos ir liturginio veikimo tyrimo laukas tebėra atviras naujoms teorijoms bei įžvalgoms. Šioje disertacijoje pristatoma viena iš galimų teorijų, kurios pagrindą sudaro tvirtinimas, jog liturginis veikimas tiesiogiai kyla iš vaikiškosios pasaulio pajautos tendencijų, netobulu būdu atspindinčių paties Dievo pasaulio pajautą ir todėl turinčių nepaneigiamas teises liturgijoje ir apskritai krikščionybėje; savo ruožtu liturgija reikalauja iš dalyvių „vaikiškos“ pasaulėjautos ir ją juose ugdo. Plačiąja prasme tyrimo objektas – liturginė pasaulėjauta, jos prielaidų laukas ir jos apraiškos liturgijoje. Siaurąja prasme tyrimo objektą sudaro vaikiškosios ir liturginės pasaulėjautos santykis, jo prielaidos ir iš jo plaukiantys liturginio veikimo principai. Ginamieji disertacijos teiginiai: 1. Visavertiškas dalyvavimas liturgijoje įmanomas tik dėka specifinės liturginės pasaulėjautos. 2. Savo veikimo būdu ši pasaulėjauta yra tapati vaikiškajai pasaulėjautai, kurią galima laikyti tolimu Dievo pasaulėjautos atspindžiu. 3. Vaikiškoji pasaulėjauta liturgijoje pakeliama į antgamtinę plotmę ir priartėja prie savojo idealo Dieve. 4. Vaikiškoji pasaulėjauta yra visos liturgijos ir liturginio veikimo prielaida bei pasekmė. 5. Liturginio veikimo principai, kadangi plaukia iš kritiškos jos prigimties ir liturginės pasaulėjautos, priklauso liturgijos esmei.

ENIn the field of theology, research area of liturgical worldview and liturgical activity still remains open to new theories and insights. This doctoral thesis presents one of possible theories, whose basis is formed by the claim that liturgical activity stems directly from childlike worldview inclinations, which reflect in imperfect ways God’s own worldview, and thus are endowed with undeniable rights in liturgy and Christianity in general; in its turn, liturgy demands of participants “childlike” worldview and proceeds to cultivate it within them. In the wider sense, the research object is liturgical worldview, the field of its assumptions, its manifestations in liturgy. In the narrow sense, research object consists of the relation between childlike and liturgical worldviews, its assumptions and liturgical action principles that flow from it. The thesis puts forward the following statements: 1. Full-fledged participation in liturgy is possible only thanks to specific liturgical worldview. 2. In its way of acting, this worldview is identical to childlike worldview, which can be considered a distant reflection of God’s worldview. 3. In liturgy, childlike worldview is lifted to supernatural dimension and moves closer to its ideal in God. 4. Childlike worldview is assumption and consequence of all liturgy and liturgical activity. 5. The principles of liturgical activity, since they flow from its critical nature and liturgical worldview, belong to the essence of liturgy.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10827
Updated:
2022-02-07 20:08:28
Metrics:
Views: 8
Export: