Hezichastų kontroversija vėlyvojoje Bizantijoje: filosofinis ir teologinis aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Hezichastų kontroversija vėlyvojoje Bizantijoje: filosofinis ir teologinis aspektai: disertacija
Alternative Title:
Hesychast controversy in late Byzantium: philosophical and theological aspect
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
185 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Hezichastų kontroversija vėlyvojoje Bizantijoje: filosofinis ir teologinis aspektai Vilnius, 2004
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas – hezichazmas siaurąja prasme, arba palamizmas, apibrėžtas kaip filosofinė-teologinė sistema, kurios skelbimas virto socialiniu sąjūdžiu, skatinusiu svarbias istorines permainas. Pagrindinis dėmesys sutelkiamas į palamizmo filosofinų-teologinį aspektą, kartu aptariant istorinį kontekstą, kadangi istoriniai įvykiai koregavo idėjas, ir atvirkščiai – idėjos formavo istoriją. Siekta kritiškai išanalizuoti taip vadinamąja hezichastų kontroversiją, kuri skleidžiasi Bizantijoje XIV a. ketvirtajame-septintajame dešimtmečiais, objektyviai atskleidžiant tiek palamitų, tiek jų oponentų – antipalamitų idėjines pozicijas bei pagrindinių filosofinių ir teologinių idėjų kompleksą. Disertaciją sudaro sudaro keturi skyriai. Pirmasis skirtas Palamo debato su Barlaamu analizei; antrasis – Palamos debato su Akindynu analizei; trečiasis – Palamos debato su Gregoru analizei; ketvirtasis – Bizantijos religinių problemų apžvalgai po formaliai pasibaigusios hezichastų kontroversijos. Kiekviename tekste trumpai pristatomas istorinis kontekstas bei veikėjai, po to pateikiama išsami filosofinių ir teologinių idėjų bei kocceptų analizė.

ENThe object of the dissertation is hesychasm in its narrow meaning, or palamism defined as philosophical theological system, the propagation of which turned into a social movement promoting important historical changes. The main attention is being paid to the philosophical theological aspect of palamism by simultaneously discussing the historical context, because historical events were correcting ideas, and vice versa, ideas were forming the history. The dissertation attempts to analyse the so-called controversy of hesychasts that evolved in the Byzantine empire in the fourth –seventh decades of the 14th century, by objectively demonstrating the ideological positions both of palamites and their opponents – antipalamites, and a complex of the basic philosophical and theological ideas. The dissertation consists of four chapters. The first is dedicated for the analysis of the debate between Palamas and Barlaam; the second for the analysis of the debate between Palamas and Akindynos, the third - for the analysis of the debate between Palamas and Gregor; the fourth – for the review of the Byzantium religious problems after the formal completion of the hesychast controversy. Each text contains a brief presentation of historical context and actors, and afterwards the detailed analysis of the philosophical and theological ideas and concepts is presented.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10820
Updated:
2022-02-07 20:09:27
Metrics:
Views: 13
Export: