Didžiosios skaros Lietuvoje: kaimo ir miesto kultūrų sveika : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didžiosios skaros Lietuvoje: kaimo ir miesto kultūrų sveika: disertacija
Alternative Title:
Great wraps in Lithuania: the interaction of country and town cultures
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
180 lap., [82] iliustr. lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo unversitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Shawls in Lithuania: on the problem of interaction between rural and urban cultures Kaunas, 2003 26, [1] p
Summary / Abstract:

LTŠiame tyrime pirmą kartą kompleksiškai etniniu, tautiniu, kultūriniu, konfesiniu aspektais pažvelgiama į tradicinės aprangos dalį – skaras, sutelkiant dėmesį į XIX–XX amžiaus reiškinius kaime ir mieste, išryškinant buitinį ir simbolinį lygmenis. Tyrimas apima skaras – austinės medžiagos įvairius nesiūtinius, stačiakampius pečių užsupalus, vartotus Lietuvos kaime bei jų tradicijos tęstinumo formas urbanizuotoje visuomenėje. Dėmesys sutelktas į skarų audimo, formos, puošybos ir paskirties pokyčius skarų kilmės, tarpkultūrinių ryšių ir tradicijų perimamumo kontekste. Be to, pirmą kartą skarų formos ir audimo raštų lyginamoji analizė atliekama trijose gamintojų grupėse, analizuojami namų audimo, amatininkų ir fabrikinių skarų bendrumai ir skirtumai. Per vietines ir importines, namudines ir pramoninės gamybos skaras norima parodyti kaimo ir miesto kultūrų sąveikos įtaką Lietuvos gyventojų etninio kultūrinio tapatumo išraiškai modernėjančioje visuomenėje. Į tyrimą įtraukti įvairūs šaltiniai: nauji autorės lauko tyrimų (1996-2003 m.) duomenys, Lietuvos, Estijos, Danijos muziejų etnografinės tekstilės rinkiniai, archyvų, rankraštynų etnografinė, ikonografinė medžiaga, istoriniai šaltiniai, statistiniai, enciklopediniai leidiniai, žodynai, įvairių šalių istorinio etninio kostiumo tyrinėjimai. [Iš leidinio]

ENIn this research a part of traditional clothing – wraps – in complex ethnic, national, cultural, confessional aspects, concentrating on 19-20th century’s phenomenon in country and town is analysed by highlighting domestic and symbolic levels. The research involves wraps, i.e. rectangular shoulder cloaks of non-sewn textile, which were worn in Lithuanian countryside, and forms of tradition’s succession in urbanized society. Attention is concentrated on variation of wrap weaving, forms, decoration and purpose in the context of wrap origin, inter-cultural relations and continuity of traditions. Furthermore, for the first time the comparative analysis of forms of wraps and weaving patterns is performed in three groups of producers, similarities and differences of home weaving, artisans and tailor-made wraps are being analyzed. The intention is through local and imported, outwork and manufactured wraps to disclose the influence of country and town cultural interaction on expression of ethnic cultural identity in the modernizing Lithuanian society. Various sources were involved: new information of author’s field researches (1996-2003), collections of museums of Lithuanian, Estonian, Danish textile, archives, ethnographic, iconographic material of manuscripts, historical sources, actuarial, encyclopaedic publications, dictionaries and researches of ethnic costumes of various countries.

ISSN:
Disertacijos,
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10794
Updated:
2022-02-07 20:08:48
Metrics:
Views: 15
Export: