Sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymas: disertacija
Alternative Title:
Development of social skills of visually impaired teenagers
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
195 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Training of social skills for visually impaired teenagers Šiauliai, 2007 44 p. : diagr
Summary / Abstract:

LTIškeliama regėjimo neįgalumą turinčių paauglių socialinių įgūdžių ugdymo problema, kaip svarbi asmens socialinės integracijos į visuomenę sąlyga. Pristatomas parengtas sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių raiškos teorinis ir empirinis modelis, apimantis intrapersonalinius, interpersonalinius (kontakto užmezgimo, bei veiklos ir bendradarbiavimo (veiklos organizavimo, palankios atmosferos kūrimo, veiklos rezultatų vertinimo) įgūdžius. Remiantis tyrimo duomeninis, lyginamuoju aspektu analizuojami sutrikusio regėjimo paauglių, besimokančių specialiosiose ir integruotų į bendrojo lavinimo mokyklas, intrapersonalinių, interpersonalinių bei veiklos ir bendradarbiavimo įgūdžių raiškos ypatumai. Taip pat atskleisti sutrikusio ir normalaus regėjimo paauglių socialinių įgūdžių raiškos panašumai bei skirtumai. Atskleidžiama mokomosios ir nepamokinės veiklos įtaka socialinių įgūdžių ugdymui. Nustatyta, kad mokomosios ir nepamokinės veiklos įtaką, ugdant paauglių socialinius įgūdžius, sąlygoja veiklos tikslingumas, asmeninis ir socialinis prasmingumas, veiklos aktyvumas ir santykių humaniškumas joje. Taip pat apibrėžta ir pedagogo gnostinių, komunikacinių ir organizacinių gebėjimų įtaka ugdant paauglių socialinius įgūdžius. Nustatytos ir eksperimentiškai patikrintos sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymo pedagoginės prielaidos: 1) paauglių pažintinio intereso skatinimas mokymo(si) procese, 2) emocinio nusiteikimo veikti žadinimas ir 3) paauglių įsitraukimas į praktinę veiklą. [Iš leidinio]

ENThe problem of developing social skills of visually impaired teenagers as an important condition of social integration of a person into society is raised. A prepared theoretical and empirical model of the expression of social skills of visually impaired teenagers encompassing intrapersonal, interpersonal (establishment of contact and activity and co-operation (organisation of activity, creating a favourable atmosphere, evaluation of the performance results) skills. On the basis of the investigation data, peculiarities of the expression of intrapersonal, interpersonal, as well as activity and co-operation skills of visually impaired teenagers attending special schools and integrated into schools of general education are analysed. Also, similarities and differences in the expression of social skills of visually impaired and healthy teenagers are revealed. The impact of school and after school activities on the development of social skills is revealed. It is established that the impact of school and after school activities on the development of social skills of teenagers is determined by expediency, personal and social significance, intensity of activity and humaneness within it. Also, the impact of Gnostic, communicative and organisational abilities of a pedagogue on the development of social skills of teenagers are defined. The following pedagogical preconditions of the development of social skills of visually impaired teenagers are established and experimentally verified: 10 encouragement of cognitive interest of teenagers in the learning (teaching) process, 2) incitement of emotional inclination to act and 3) involvement of teenagers in a practical activity.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10783
Updated:
2022-02-07 20:09:21
Metrics:
Views: 17
Export: