Socialinių vertybių raiška politiniame diskurse: Lietuvos seimo debatų turinio analizė (1992-2004 m.) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių vertybių raiška politiniame diskurse: Lietuvos seimo debatų turinio analizė (1992-2004 m.): disertacija
Alternative Title:
Manifestation of social values in political discourse: debate content analysis of the Seimas of Lithuania (1992-2004)
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
163 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 metais Kauno technologijos universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Social values in political discourse: content analysis of the debates in the Seimas of Lithuania (1992-2004) Kaunas, 2006 25 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjami socialinių vertybių raiškos politiniame diskurse intensyvumo veiksniai. Atsižvelgiant į dvi bendras perspektyvas – idealistinę ir kritinę – aiškinančias vertybių raiškos diskurse dėsningumus, tiriama, kiek politikų (Seimo narių) apeliavimas į socialines vertybes yra nuoseklus ir nuoširdus veiksmas atspindintis jų pasaulėžiūrą, ir kiek tai – siekio pritraukti rinkėjų bei užimti valdžią nulemtas, manipuliacinis veiksmas. Atitinkamai tikrinama, kokią įtaką politinio diskurso subjektų (Seimo narių) priklausomybė tam tikroms partijoms bei jų socializacijos patirtys ir esamas politinis statusas turi apeliavimo į socialines vertybes intensyvumui. Šio tyrimo rezultatai netiesiogiai leidžia įvertinti ir Lietuvos politinio proceso kokybę pagal atitikimą aristoteliškajai sampratai, kurioje teigiama, kad politikai siekia patekti į valdžią tam, kad vadovaudamiesi savo idealais apie „bendrąjį valstybės gėrį“ galėtų tvarkyti šalies viešuosius reikalus, arba makiaveliškajai, kurioje postuluojama, kad svarbiausias politikų rūpestis yra valdžios užėmimas ir išlaikymas. Socialinių vertybių raiškos intensyvumui identifikuoti Seimo debatų stenogramose sudarytas socialinių vertybių kiekybinės turinio analizės žodynas. Tyrimo duomenims analizuoti naudota retųjų įvykių logistinė regresija. Tyrimo rezultatai iš dalies patvirtino abiejų bendrųjų perspektyvų postulatus, t.y. disertacijos empirinio tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad Lietuvos parlamentarų apeliavimo į socialines vertybes intensyvumas atspindi tiek politinės ir socialinės struktūros kontekstų įtaką jiems, tiek jų manipuliacinius polinkius. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe dissertation deals with the intensiveness factors of the expression of social values in political discourse. While considering two general perspectives – idealistic and critical – explaining the patterns of manifestation of values in the discourse, the dissertation examines the extent to which politicians’ (members of the Seimas) appeal to social values is a consistent and sincere act and the extent to which it is a manipulative act, determined by striving to attract the electorate and seize power. A corresponding insight is being made into the influence, made by the membership of subjects of political discourse (members of the Seimas) in certain parties and by their socialization experience as well as current political status to the intensiveness of their appeal to social values. Results of this research also allow indirect assessment of the quality of the political process of Lithuania according to compliance to the peripatetic concept, which states that politicians strive to be in the government so that they can manage the country’s public affairs in line with their ideals about the “common good of the state”, or based on the Machiavellian concept, which postulates that the main concern of politicians is seizing and holding onto power. To identify the intensiveness of social values manifestation, a glossary of quantitative content analysis of social values in the Seimas’ stenographs was compiled. For analysis of the research data, logistic regression of the rare events was used. Results of the research partially confirmed the postulates of both general perspectives, i.e. results of empirical research of the dissertation allow stating that intensiveness of the Lithuanian parliamentarians’ appeal to social values reflects influence of political and social structure contexts to them as well as their manipulative needs. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10778
Updated:
2022-02-07 20:09:31
Metrics:
Views: 29
Export: