Sisteminančios politikos mokyklos kaitoje modeliavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sisteminančios politikos mokyklos kaitoje modeliavimas: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2004.
Pages:
144 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Modelling systems policy for school change Kaunas, 2004 22 p. : schem
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje poindustrinėje visuomenėje, siekiančioje tapti mokymosi visuomene, mokyklos samprata tampa nevienareikšme, apibūdinama ne tik instituciniu, turinio ar didaktiniu aspektais. Sisteminis požiūris, grindžiamas holistiniu ugdymu, šiuolaikinei mokyklai yra priimtiniausias, o švietimo politika, siekdama harmonizuoti atskirų švietimo sistemos struktūrinių elementų veiklą, turi būti sisteminanti. Disertacijoje keliamas klausimas, ar (ir kokia) sisteminanti politika užtikrina mokyklos kaitą. Tyrimo tikslas - sukurti sisteminančios politikos mokyklos kaitoje teorinį modelį bei atskleisti jo raišką. Darbe taikyta mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, metaanalizė, atvejo tyrimas, tyrimas dalyvavimu, anketinė apklausa (apklausti 516 profesinių mokyklų vadovų, mokytojų bei profesijos mokytojų). Sisteminanti politika mokyklos veikloje - priemonė, laiduojanti mokyklos bendruomenės narių poreikių ir mokyklos esamų ir potencialių galimybių dermę, formuojant sisteminį požiūrį į mokyklą kaip subjektą nuolatinės kaitos procese. Atliktas sisteminančios politikos modelio mokyklos kaitoje raiškos konkrečios mokyklos atveju kokybinis tyrimas atskleidžia sisteminančios politikos mokyklos kaitoje teorinio modelio raiškas. Nustatyta, kad mokyklos yra nepakankamai atviros išorei (veiklos pasauliui, švietimo institucijoms, kitoms organizacijoms) ir organizacijos viduje, tarp struktūrinių dalių, kas gali turėti įtakos ir organizacijos klimatui. Darbe atskleidžiamos mokyklos sisteminančios politikos plėtros perspektyvos, pateikiamos rekomendacijos ir išryškinamos tolimesnių tyrimų perspektyvos.

ENIn modern post-industrial society, aiming to become the learning society, the school concept becomes unambiguous and it is defined not only by institutional, content, or didactic aspects. The systemic view, based on holistic education, is the most appropriate for modern school; and education policy must be systemic in order to harmonise activities among individual education system’s elements. The thesis tackles the question whether (and what type) systemic policy ensures the development of a school. The objective of the research is to create a theoretical model of systemic policy within a changing school and to disclose its expressions. The author of the thesis performed scientific literature and documents’ analysis, meta-analysis, case study, participating research, questionnaire survey (516 directors, teachers, and trainers from vocational schools have been researched). Systemic policy, within the activities of a school, guarantees harmony between the needs of school community members and present and potential opportunities, and forms systemic view towards a school as a subject of continual change. Quantitative research of particular school systemic policy model, performed by the author, discloses expressions of a theoretical systemic policy model within a changing school. The author detected that schools are not enough open to the world, educational institutions, and other outside organisations and to structural departments inside the school what may have influence on organisational climate too. The thesis presents perspective for the development of systemic policy, delivers recommendations, and highlights options of further research.

Related Publications:
Sisteminančios strategijos ir veiklinančios vadybos taikymas profesinio mokymo praktikoje / Laimutė Anužienė, Aivaras Anužis, Kristina Šiožinienė, Danutė Maurušaitienė. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. 2009, Nr. 18, p. 30-39.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10770
Updated:
2022-02-07 20:09:01
Metrics:
Views: 20
Export: