Tiesioginių užsienio investicijų apskaitos tobulinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tiesioginių užsienio investicijų apskaitos tobulinimas: disertacija
Alternative Title:
Improving Accounting of Foreign Direct Investment
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
150 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbo tiriamasis objektas – tiesioginės užsienio investicijos (TUI) ir jų apskaita. Išsamiai analizuojamas tiesioginio užsienio investavimo procesas, pagrindžiami TUI apskaitos mikro ir makro lygmenyje principai. Darbo tikslas – sukurti ir įgyvendinti objektyvius TUI apskaitos metodus, leidžiančius organizuoti apskaitą šalies ir įmonės lygmenyse. Tai suteikia galimybę atlikti išsamią TUI analizę, nustatyti šalies rinkos vietą pasauliniame rinkų globalizacijos procese ir padeda įvertinti prioritetines šalies ūkio vystymosi kryptis, kryptingiau ir tikslingiau formuoti investicijų skatinimo priemones. Darbo metodologija apima TUI apskaitos, kaip apskaitos mokslo šakos, objekto ištyrimą, teorijos formavimą ir plėtrą atsižvelgiant į naujausius teorijos ir praktikos pasiekimus. Darbe atliktiems tyrimams buvo taikomi sisteminės analizės, sociologiniai, analitiniai ir empiriniai tyrimų metodai. Sprendžiant tyrimo uždavinius remiamasi vadybos, ekonomikos, buhalterinės apskaitos, teisės, matematikos ir kitų mokslo sričių žiniomis, nagrinėjami tarptautinių organizacijų, užsienio šalių ir Lietuvos mokslininkų darbai. Pateikta nauja užsienio investicijų klasifikacijos modifikacija, skirstanti užsienio investicijas į tiesiogines, portfelines ir kitas užsienio investicijas. Apibrėžtos tiesioginių ir portfelinių užsienio investicijų ribos. Atlikus išsamią lietuvių ir užsienio autorių publikuotų tyrimų TUI srityje, analizę, parengtas TUI apskaitos organizavimo įmonės ir šalies mastu modelis. Pateikti pasiūlymai konsoliduotų finansinių ataskaitų sudarymo metodų pritaikymui TUI apskaitoje. [Iš leidinio]

ENThe research object of the work is Foreign Direct Investment (FDI) and its accounting. The work analyzes in detail the process of foreign direct investment, justifies FDI accounting principles on micro and macro levels. The goal of the work is to define and implement objective FDI accounting methods that allow organizing accounting on a national and company level. This goal creates an opportunity to perform comprehensive analysis of FDI, identify place occupied by the national market in the worldwide process of globalizing markets; it further helps to evaluate priority development areas in the national economy, to formulate more focused and precise investment promotion measures. The methodology of the research consists in examination of FDI accounting, as a branch of accounting science, with a purpose of examining the object, formulating and developing the theory with a view to the most recent theoretical and practical achievements. Research performed in the course of the work was carried out by employing the methods of systemic analysis, sociological, analytical, and empirical research. In addressing the goals of the research, the author relied on knowledge drawn from management, economic, accounting, law, mathematics and other scientific areas; (s)he discusses works from international organizations, foreign countries, and Lithuanian scientists. The work formulates a new modification of classifying foreign investment: it distinguishes foreign investment into direct, portfolio and other foreign investment. The limits of direct and portfolio foreign investment are defined. Following a thorough analysis of publications by Lithuanian and foreign authors in the area of FDI, the work provides a model for organizing FDI accounting on company and national level. The author provides suggestions on implementation of consolidated financial reporting methods in FDI accounting.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10738
Updated:
2022-02-07 20:08:41
Metrics:
Views: 13
Export: