Nuosavybės teisės apribojimai pagal 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnį : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuosavybės teisės apribojimai pagal 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnį: disertacija
Alternative Title:
Restrictions on title under Protocol one, Article 1 of the Convention on Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
271 lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-2004 metais Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Limitations of property rights under article 1 of the first protocol to the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms (1950) Vilnius, 2005 32 p
Summary / Abstract:

LT[...] Pagrindinis darbo tikslas – Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Pirmojo protokolo 1 str. kontekste ištirti ir nustatyti valstybės galių apribojimus nuosavybės teisės atžvilgiu, įgyvendinant reguliavimo funkciją, sąlygas ir ribas bei jų įtaką LR Konstitucijos 23 str. įtvirtintos nuosavybės teisės apsaugos garantijos aiškinimui. [...] Svarbiausi tyrimo disertacijos rezultatai dėstomi trijuose disertacijos skyriuose [...]. Antrame skyriuje nagrinėjamas trijų nuosavybės teisės apsaugos taisyklių mechanizmas, kurio pagrindu kvalifikuojami valstybės nustatomi apribojimai. [...] taip pat tiriama ir vertinama nuosavybės sampratos genezė, analizuojami Konvencijos Pirmojo protokolo 1 str. saugomos teisės objektai, jų ypatumai [...]. Trečiame darbo skyriuje analizuojami nuosavybės teisės apribojimus pagal Konvencijos Pirmojo protokolo 1 str. pateisinantys kriterijai, tiriamas skirtingų nuosavybės apribojimų reguliavimo formų turinys, taip pat analizuojant de facto nusavinimo atskyrimo nuo apribojimų problemą. [...] Ketvirtame darbo skyriuje tirta konstitucinė nuosavybės apsaugos garantija, įtvirtinta LR Konstitucijos 23 str. normomis, Konvencijos Pirmojo protokolo 1 str. įtaka LR nuosavybės teisės apsaugai nuo apribojimų LR Konstitucijos 23 str. kontekste, analizuojant nuosavybės teisės objektus ir garantijos pobūdį. [...] Prieita prie išvados, kad LR konstitucinė pozityvių nuosavybės teisės apribojimų norma yra pagrįsta ne konkrečia rašytine Konstitucijos norma, o įtvirtinta kaip bendroji žmogaus teisių apribojimo norma Konstitucinio Teismo praktikoje [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The main goal of the work is to scrutinise and identify, within the context of Protocol one, Article 1 of the Convention on Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, restrictions on state powers with regard to title in implementing the regulation function, terms and limits and their impact on the guarantee of protection of title as fixed under Article 23 of the Constitution of the Republic of Lithuania. [...] The key results of the thesis are laid down in its three chapters [...]. Chapter two addresses the mechanism of three rules of title protection, providing basis for restrictions by the state. Chapter three of the work analyses the criteria that justify title restrictions under Protocol one, Article 1 of the Convention, scrutinises the contents of different forms of title restriction regulation, etc. [...] Chapter four of the work investigates the constitutional guarantee of title protection as fixed under Article 23 of the Constitution of the Republic of Lithuania, the impact of Protocol one, Article 1 of the Convention on protection of title from restrictions within the context of Article 23 of the Constitution of the Republic of Lithuania, analysing the subjects of title and the character of the guarantee. [...] A conclusion is made that the constitutional norm of positive title restrictions of Lithuania is based not on a specific written constitutional norm, but rather fixed as a common human rights restriction norm in the practice of the Constitutional Court [...].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10712
Updated:
2022-02-07 20:08:39
Metrics:
Views: 99
Export: