Teisinė paslauga policijos veikloje: probleminė lyginamoji analizė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisinė paslauga policijos veikloje: probleminė lyginamoji analizė: disertacija
Alternative Title:
Legal Protection in Police Work: Problematic Comparative Analysis
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
168 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Socialinės teisės / Social rights.
Summary / Abstract:

LTDisertacija „Teisinė paslauga policijos veikloje: probleminė lyginamoji analizė“ yra pirmas platesnis bandymas Lietuvoje nagrinėti policijos veiklą, o konkrečiai – policijos ir visuomenės santykius abipusio paslaugavimo požiūriu. Tai nauja metodologinė nuostata, kuri teikia galimybių suformuoti turiningąjį policijos veiklos vertinimo ir jos tobulinimo kriterijų atsižvelgiant į žmogaus teisių apsaugos poreikius. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnis įpareigoja valstybės institucijas „tarnauti žmonėms”. „Tarnauti žmonėms” demokratijos sąlygomis – tai keistis paslaugomis ekvivalentiškumo pagrindu, nes tik ši nuostata apsaugo visuomenę nuo pavergimo valdžios institucijomis, o tas institucijas nuo visuomenės pavergimo. Tik toks tarnavimas laisvas nuo išnaudojimo, kuris pagrįstas keitimusi paslaugomis lygiavertiškumo pagrindu. Institucijos, nedalyvaujančios paslaugavimo santykiuose, demokratinės konstitucijos požiūriu būtų neteisėtai veikiančios. Minėto Konstitucijos straipsnio konkretinimas reikalauja valstybės institucijų vykdomas pareigas traktuoti kaip atitinkamų paslaugų visuomenei teikimo formą ir kartu suteikia tų paslaugų teikėjams – valstybės tarnautojams – teisę gauti iš visuomenės grįžtamųjų paslaugų, kurių pagrindu valstybės tarnautojai įgyvendina savo teises. Tai imperatyvas, reikalaujantis tirti valstybės institucijų veiklą ne tik formos, bet ir turinio (abipusio paslaugavimo) požiūriu. Iki šiol tų institucijų veikla buvo tiriama grynai formaliai, t.y. konstatuojant pačias policijos teises ir pareigas, nesiekiant suvokti, koks yra jų humanistinis turinys. [Iš leidinio]

ENThesis “Legal Protection in Police Work: Problematic Comparative Analysis” is a first broader attempt to look into Lithuanian police work and mutual relations of the police and society, in terms of provisions of services in particular. This is a new methodological approach which provides opportunities to form the purposeful criterion of assessment of police work and its improvement taking into account the needs for protection of human rights. Article 5 of the Constitution of the Republic of Lithuania obligates national authorities to “serve people”, which, under democratic conditions, means exchange of services on the basis of equivalence. Only the service, built on the principle of exchange of services on the basis of equivalence, is free from exploitation. In respect of the democratic constitution, institutions which are not involved in the relations of service provision, would be considered illegal. Concretising of the aforementioned article of the Constitution requires treating of the duties carried out by the national authorities as the form of provision of respective services to the society and simultaneously entitles such suppliers of services – officials – to receive from the society recursive services on the basis of which officials exercise their rights. Until now work of the institutions was examined purely in a formal fashion, i.e. stating the rights and obligations of the police without attempting to realise their humanistic matter.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10709
Updated:
2022-02-07 20:08:43
Metrics:
Views: 9
Export: