Teisės ir įstatymo santykis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisės ir įstatymo santykis: disertacija
Alternative Title:
The Relation between law and legislation
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
178 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTKonceptualus požiūris į teisės ir įstatymo santykį formuoja tiek teisinę sąmonę, tiek ir teisinę kultūrą. Tokia teisės ir įstatymo santykio nustatymo svarba sąlygoja ir mokslinius tyrimus dėl šio santykio prigimties, ryšių atskleidimo, abipusio poveikio analizės bei to santykio įtvirtinimo. Disertacijoje analizuojamas pasaulinės teisinės minties istorijoje teisės ir įstatymo santykis, kuris visada buvo vienas iš opiausių ir problemiškiausių klausimų. Šios teisinės sąvokos iš teisės mokslų patenka į sociologiją, politologiją, socialinę filosofiją ir kitus socialinę realybę tyrinėjančius mokslus. Darbe argumentuojama, kodėl svarbu demistifikuoti etatistinio įstatymo koncepciją, pagal kurią įstatymas sukuria teisę. Teisiniam įstatymui vienodai yra svarbūs tiek teisinis paprotys, tiek teisinė doktrina, tiek teisinė praktika, nes šie savarankiški teisės šaltiniai yra teisinio įstatymo turinį atskleidžiantys ir užpildantys šaltiniai, kurie išreiškia visos visuomenės pageidautiną socialinę tvarką. Konstatuojame, kad šiuolaikinis įstatymas - tai pirminis visiems privalomas teisės normų aktas, formuluojantis bendrąsias teisės normas, išreiškiančias visuomenės skirtingų interesų socialinį kompromisą, priimamas aukščiausios valstybės atstovaujamosios institucijos ypatinga įstatymų leidybos tvarka arba visos tautos referendumo būdu, turintis aukščiausią teisinę galią kitų aktų atžvilgiu bei reguliuojantis svarbiausius visuomenės gyvenimo reiškinius. [Iš leidinio]

ENConceptual attitude towards the relationship between law and legislation shapes both legal consciousness and legal culture. The importance of identifying a relationship between law and legislation underpins scientific research on the nature of its relationship, identifying ties, analyzing mutual influence and cementing that relationship. The dissertation analyzes the issue of relationship between law and legislation, which always constituted one of the most relevant and problematic issues in the history of world legal theory. These legal concepts migrate from the field of legal sciences into sociology, political science, social philosophy and other sciences studying social reality. In the work, arguments are provided of why it is important to demystify etatistic concept of legislation, according to which legislation creates law. For legal legislation, legal tradition, legal doctrine, and legal practice are all equally important, because these independent sources of law are laws, which reveal and fill the content of a legal legislation, they express social order desired by society. We observe that contemporary legislation is a primary, universally-binding legal act; it formulates general legal norms expressing a social compromise between different interests of the society; it is passed by supreme representative body of the state by special order of legislating or by whole nation by way of a referendum; it has the highest legal power over other acts and regulates the most important events of society’s life.

Subject:
Related Publications:
Įstatymų leidyba Lietuvoje : samprata ir institucinis modelis / Petras Ragauskas. Vilnius : Teisės institutas, [2005]. 231 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10708
Updated:
2022-02-07 20:08:34
Metrics:
Views: 79
Export: