Seimo kontrolieriai Lietuvos Respublikos žmogaus teisių gynimo sistemoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Seimo kontrolieriai Lietuvos Respublikos žmogaus teisių gynimo sistemoje: disertacija
Alternative Title:
Government inspectors’ defence of human rights in the Republic of Lithuania’s system
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
177 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2003. Bibliografija.
Keywords:
LT
Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LT[...] Darbo tikslas – apibrėžti Seimo kontrolierių vietą nacionalinėje žmogaus teisių gynimo ir valstybinės valdžios institucijų sistemoje. [...] Pirmajame skyriuje analizuojami žmogaus teisių apsaugos teisiniai pagrindai ir sistema, tarptautinis, regioninis ir nacionalinis žmogaus teisių gynimo mechanizmai. [...] Antrajame skyriuje siekiama įsigilinti į Seimo kontrolierių institucijos teisinio statuso specifiką ir galias ginti pažeistas žmogaus teises, analizuojamos Parlamento ombudsmeno institucijos ištakos ir veiklos ypatumai Europos valstybėse. [...] Trečiajame skyriuje siekiama atskleisti Seimo kontrolierių vietą valstybės valdžios institucijų sistemoje, jų teisinio statuso ypatumus ir naudojamas žmogaus teisių bei laisvių gynimo priemones. [...] Seimo kontrolierių teisiniam institutui būdingi Europos valstybėse paplitusio Parlamento ombudsmeno požymiai. [...] Kartais linkstama Seimo kontrolierių instituciją, kaip ir Parlamento ombudsmenus apskritai, priešpastatyti valstybinės valdžios institucijų veiklai žmogaus teisių srityje. Negalime analizuoti šios institucijos konkurencijos, o turime nagrinėti jų veiklą, kaip papildančią viena kitą ir padedančią pagrindus žmogaus teisių priežiūros formoms. Kartu ir Seimo kontrolierių vaidmenį žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje nebūtų tikslu vertinti kaip išskirtinį. [...] todėl tikslinga reformuoti instituciją taip, kad įstatyminė reglamentacija suteiktų Seimo kontrolieriui teisinį statusą, garantuojantį asmenų ir valstybės tarnautojų pasitikėjimą institucijos darbo efektyvumu ir veiklos nešališkumu. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] This work aims to outline the place the Parliament holds in the national system of human rights protection and the government institutions. [...] The first chapter analyses the fundamentals of human rights protection and the system of international, regional and national human rights protection mechanisms. [...] The second chapter considers in more depth the particulars of the Parliamentary control system and the power to defend human rights which are breached, analysing the features of Parliamentary ombudsmen institution sources and activities in European states. [...] The third chapter aims to uncover the Parliament’s place in the state institution system, the features of its legal status and the use of measures to defend human rights and freedoms. [...] Government inspection institutions are similar to the government ombudsmen in Europe. […] Sometimes the government inspection institutions, like government ombudsmen in general, tend to oppose government activity in the field of human rights. We cannot analyse the competition of these institutions, as we examine their activity, the way they complement one another, and assist in the fundamental forms of human rights care. The role of government inspectors in the field of human rights and freedoms cannot be considered separately. […] therefore accurately reforming the institution so that it provides legal regulation of the government inspectors’ legal status, guaranteeing the faith of individuals and civil servants in the effectiveness and impartiality of the institutions’ activity.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10686
Updated:
2022-02-07 20:09:26
Metrics:
Views: 10
Export: