Dailininkas ir dailės užsakovas XVII a. II pusės-XVIII a. Vilniuje : disertacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dailininkas ir dailės užsakovas XVII a. II pusės-XVIII a. Vilniuje: disertacija
Alternative Title:
The Artist and the Art Customer in Vilnius in the Second Half of the 17th c. and in the 18th c
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
116 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilniaus dailės akademija, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Artist and the patron in Vilnius in the second half of the 17th and the 18th centuries Vilnius, 2004 29 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje tiriama dailininko padėtis miesto bendruomenėje, dailininko santykių su užsakovu bei dailės funkcionavimo mieste problemos. Šių problemų tyrimu bandoma sumodeliuoti tikslesnį tuometinės visuomenės meninio gyvenimo, kultūrinių procesų vaizdinį. Tyrimas apima maždaug 150 XVII a. II pusėje ir XVIII a. Vilniuje gyvenusių ir dirbusių dailininkų pasauliečių – tapytojų, skulptorių, raižytojų. Remiantis archyviniais šaltiniais nagrinėtas dailininkų, kaip tam tikros socialinės grupės, statusas. Tyrinėta jų aplinka, socialiniai ryšiai, ekonominė padėtis. Aptartos atskirų Vilniaus dailininkų grupių veiklos ir lavinimo sąlygos. Kita disertacijoje nagrinėta problema – dailės užsakovo (bažnytinių institucijų, didikų, miesto magistrato, cechų) ir dailininko santykiai, kurie atskleidžiami per užsakymo mechanizmo ir dailininkų tarnybos klausimų tyrimą. Siekta atskleisti dailininko kūrybinio savarankiškumo lygį ir jo darbo vertinimą visuomenėje. Plačiau tirti miestiečių dailės užsakymai bei dailės kūrinių poreikis miestietiškoje aplinkoje. [Iš leidinio]

ENThe thesis analyses the status of an artist in urban society, his relations with the customer and the problems of art functioning in the city. The study of these problems aims at a more accurate modelling of the picture of artistic life and cultural processes of society of that time. The study deals with approximately 150 secular artists – painters, sculptors and printmakers – who lived and worked in Vilnius in the second half of the 17th c. and in the 18th c. Based on archival sources, the thesis examines the status of painters as of a certain social group, analysing their environment, social relations and economic situation. The thesis also discusses the conditions of activities and training of individual groups of Vilnius artists. Another focus of the thesis is the relations between art customers (Church institutions, noblemen, the city, the magistrate and crafts) and an artist, which are disclosed through analysis of the issues of the commissioning mechanism and the artist's service. The thesis aims at revealing the level of an artist’s artistic independence and the evaluation of his work in society. Commissions from citizens and demand for art works in an urban environment are analysed in greater detail.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10684
Updated:
2022-01-11 14:53:48
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: