Religingumas kintančioje Lietuvos visuomenėje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Religingumas kintančioje Lietuvos visuomenėje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
96 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Socialinių tyrimų institutas, 2003. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas – religingumas, kuris savaime yra komplikuotas, turi nemažai prieštaravimų ir įvairių sampratų sociologijoje ir kituose moksluose. Disertacijoje siekiama atskleisti religingumo ypatumus ir funkcijas kintančios visuomenės kasdieniame gyvenime. Neatmetant funkcionalistinės, evoliucinės religijos sociologinių teorijų, šio darbo metodologinis pagrindas yra P.Bergerio pasiūlytas religijos interpretavimas kasdieniniame gyvenime. Tyrinėjant darbo problemą ir įgyvendinant iškeltą darbo tikslą bei uždavinius, buvo panaudoti šie metodai: literatūros analizė, dokumentų analizė (statistinių ir verbalinių dokumentų), anketinė apklausa. Anketinės apklausos metu apklausti Vilniaus miesto vidurinio lavinimo mokyklų ir gimnazijų vyresniųjų klasių moksleiviai ir jų pedagogai. Disertacijoje ginamos 2 tezės: bažnytinio ir individualaus religingumo ypatumai, struktūra tiesiogiai priklauso nuo religingumo lygio ir dalyvavimo religinės bendruomenės gyvenime; religija viešajame gyvenime praranda savo įtaką, tačiau nepasitraukia iš individo gyvenimo. Viena iš disertacijos išvadų – kintančios visuomenės viešajame gyvenime religija ir individo religingumas lieka antrame plane, užleisdama vietą kitiems socialiniams institutams.

ENThe subject of the thesis is religiousness which is complicated and full of various contradictions and understandings in sociology and other sciences itself. The thesis aims to disclose features and functions of religiousness in every-day life of changing society. Notwithdrawing functionalistic and evolutionalistic sociological religion theories, the methodology of this thesis is based on religion every-day interpretations offered by Peter Berger. Analysing the problem and aiming to reach the objective and tasks of the work the following methods were used: literature analysis, document analysis (statistical and verbal documents), and questionnaire. Pupils of higher classes and teachers from Vilnius city secondary schools and gymnasiums were questioned. The thesis defends 2 theses: 1) the features and the structure of church and individual religiosity directly depends on religiousness level and participating in life of religious community; 2) religion loses its influence in public life However, does not stay away out of individual lives. One of the thesis conclusions states that religion and individual religiousness stays in a second plan of public life yielding the ground to other social institutes.

Related Publications:
Musulmonų bendruomenių reakcija į sekuliarizacijos procesą Lietuvoje / Vaida Norvilaitė, Egdūnas Račius. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2011, Nr. 2 (3), p. 49-66.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10664
Updated:
2022-02-07 20:09:28
Metrics:
Views: 20
Export: