Pramonės restruktūrizacija konkurencinių pranašumų aspektu, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pramonės restruktūrizacija konkurencinių pranašumų aspektu, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą: disertacija
Alternative Title:
Industry Restructurization and the Competitive Advantage Aspects in Lithuania's Accession to the European Union
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
166 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTPramonės restruktūrizaciją sąlygojančių veiksnių įvertinimas leidžia pasiekti didesnį šio proceso efektyvumą, stiprinant konkurencingumą Europoje ir pasaulyje. Mokslinio darbo tikslas remiantis pramonės restruktūrizaciją lemiančių veiksnių analize, sukurti pramonės šakų restruktūrizacijos konkurencinių pranašumų požiūriu vertinimo modelį, pagrindžiant pagrindines Lietuvos pramonės politikos kryptis konkurencingumo užsienio rinkose aspektu. Disertacijoje, atlikus įvairių autorių požiūrių lyginamąją, sisteminę analizę, patikslintos pramonės restruktūrizacijos, konkurencingumo, pramonės politikos sampratos; įvertinti pramonės restruktūrizacijos ir pramonės politikos ypatumai; nustatyti pagrindiniai pramonės politikos prieštaravimai. Taip pat išanalizuoti pagrindiniai vidiniai ir išoriniai veiksniai, lemiantys pramonės restruktūrizaciją konkurencinių pranašumų aspektu, išryškinta verslo globalizacijos ir ekonominės integracijos įtaka pramonės restruktūrizacijai bei šių veiksnių tendencijos Lietuvoje. Darbe pasiūlytas ir adaptuotas Lietuvos pramonės restruktūrizacijos vertinimo modelis konkurencinių pranašumų aspektu, taikant modifikuotą M.Porter modelį, atlikta pramonės šakų konkurencinių pranašumų analizė, pateikti tyrimų rezultatai ir išvados. Įvertinus įvairių autorių požiūrius pramonės politikos klausimais ir išanalizavus Bendrąją ES pramonės politiką, suformuluotos ir pagrįstos Lietuvos pramonės politikos pagrindinės kryptys, įvertinta Lietuvos pramonės politika konkurencingumo didinimo požiūriu. [Iš leidinio]

ENThe evaluation of factors determining industry restructuring allows achieving a higher level of effectiveness of this process while strengthening competitiveness in Europe and in the world. The aim of this scientific work is to use analysis of factors determining industry restructuring to create a model for evaluation of the industries' competitive advantages. The dissertation carries out comparative and systemic analysis of the attitudes of various authors, thus specifying industry restructuring, competitiveness, and industry policy concepts; evaluates peculiarities of industry restructuring and industry policy; determines the main inconsistencies of industry policy. It also analyzes the main internal and external factors that determine industry restructuring in the dimension of competitive advantages, highlights the influence of business globalization and economic integration on industry restructuring and the tendencies of these factors in Lithuania. The work proposes and adapts an evaluation model for the restructuring of Lithuanian industry in the dimension of the competitive advantage by applying the modified M. Porter model, carries out an analysis of competitive advantages of industry branches, presents the results of the research and a makes a conclusion. Having evaluated the attitudes of various authors toward industrial policy issues and having analyzed the common EU industrial policy, the author formulated and substantiated the main directions in the Lithuanian industrial policy and evaluated the Lithuanian industrial policy with respect to competitiveness growth.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10658
Updated:
2022-02-07 20:08:23
Metrics:
Views: 17
Export: