Pramonės įmonės technologinės plėtros projektavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pramonės įmonės technologinės plėtros projektavimas: disertacija
Alternative Title:
Technological development of an industrial enterprise
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
136, [25] lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas nustatytas atsižvelgiant į: • konceptualius pokyčius, atsiradusius perorientavus šalies ūkį veikti rinkos sąlygomis; • ūkio integravimą į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines ekonomines struktūras; • poreikį didinti Lietuvos pramonės produkcijos konkurencingumą tarptautinėje rinkoje; • poreikį skatinti Lietuvos pramonės technologinę plėtrą, kaip vieną svarbiausių būdų sprendžiant bendraekonorninių problemas; • kompleksinės ir Lietuvos sąlygoms adekvačios investicijų Lietuvos pramonėje pagrindimo metodikos poreikį. Pagrindinis darbo tikslas yra technologinės plėtros projektavimo svarbiausių principų ir metodinių nuostatų, užtikrinančių Lietuvos pramonės įmonių efektyvumą, parengimas. Siekiant keliamo tikslo išspręsti tokie uždaviniai; • ištirti technologinės plėtros proceso parametrai; • ištirti ir įvertinti verslo projektavimo būdai ir metodai, atsižvelgiant į galimybes juos pritaikyti technologinės veiklos projektavimui bei adekvatu-mą Lietuvos sąlygoms; • ištirti ir įvertinti investicijų į įmonės technologinę plėtrą efektyvumo vertinimo metodai; • suformuotas technologinės veiklos modelis, leidžiantis identifikuoti technologijų pakeitimo poreikį, priimti investicinius sprendimus ir įvertinti jų efektyvumą. Modelis turi apimti visą investicinį ciklą pradedant problemos identifikavimu ir baigiant technologijos atsisakymo užbaigiant projektą; • parengti pasiūlymai technologinės veiklos modelio praktiniam taikymui.

ENThe aim of the thesis has been established according to: • Conceptual changes which occurred when the country’s market started operating under the market conditions; • Integration of the market into the EU and other international economic structures; • The need to increase competitiveness of Lithuanian industrial production in the international market; • The need to encourage technological development of Lithuanian industry, as one of principal means to resolve common economic problems; • The need of complex and adequate-to-Lithuanian-conditions methods of investment into Lithuania’s industry. The main aim of the study was the preparation of the main principles of technological development and methods ensuring the industrial enterprise efficiency in Lithuania. The following tasks had to be implemented: • Parameters of the technological process had to be examined; • Ways of methods of business planning had to be examined and assessed, considering possibilities to apply them in technological activity planning under Lithuanian business conditions; • Methods of the investment efficiency assessment in the technological development of an enterprise had to be analysed and assessed; • A model of technological activities allowing identifying the need for technological changes, to make decisions on investments and to assess their efficiency, has to be established. The model has to cover an entire investment circle, starting from problem identification to the refusal of technology at the end of it; • Proposals on the practical use of the technological activity model have to be submitted.

Related Publications:
Innovations in the practice of production and trade enterprises in EU countries / Aurelija Burinskienė, Vita Marytė Janušauskienė. Ekonomia - Wroclaw economic review. 2016, vol. 22, iss. 1, p. 9-33.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10657
Updated:
2022-02-07 20:09:32
Metrics:
Views: 9
Export: