Vidinių efektyvaus ūkininkavimo veiksnių tyrimas Lietuvos individualiuose ūkiuose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidinių efektyvaus ūkininkavimo veiksnių tyrimas Lietuvos individualiuose ūkiuose: disertacija
Alternative Title:
Research on Internal Effective Farming Factors in Individual Farms of Lithuania
Publication Data:
Kaunas, 1997.
Pages:
87 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos žemės ūkio universitetas, 1997. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos apimtis – 87 psl. Joje 18 lentelių, 11 paveikslų, 8 priedai, panudoti 111 literatūros ir informacijos šaltinių. Temos naujumas ir aktualumas. Ūkininkų veikla dažniausiai yra nagrinėjama kaip išorinių veiksnių rezultatas, nustatant ūkio dydžio, struktūros, šalies ekonominės politikos įtaką bendriems ūkininkų veiklos rezultatams, nesigilinat į vidinius ūkininkavimo veiksnius. Tyrimo tikslas - atskleisti ūkininkų, kaip tiriamos sistemos dalies, gamybinę, komercinę ir finansinę veiklą įtakojančius vidinius veiksnius, įvertinant jų įtaką žemės ūkio sektoriaus vystymosi tendencijoms. Tyrimo apimtis ir metodai. Duomenys tyrimui urinkti 1993 - 1995 m. organizuojant ūkininkų apklausą įvairiuose Lietuvos rajonuose. Tyrimo apimtis – 770 individualių ūkių savininkų. Rengiant disertaciją naudota statistinė vienpakopė atranka, mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, morfologinė analizė. Tyrimo rezultai. Ūkininkavimą vertinant pagal A. Maslou poreikių herarhiją, žemės nuosavybės teisė ir ūkininkavimas vertintinas kaip galimybė patenkinti tam tikro lygio verslinės veiklos poreikius. Išanalizavus tyrimo metu surinktus duomenis apie ūkininkavimo motyvus, susisteminus ir įvertinus juos, nustatyta, kad ūkininkavimo tikslai ir motyvai gali būti reikšmingi žemės ūkio verslo sistemos vystymuisi, tačiau pati žemės ūkio verslo sistema su visais joje ir aplink ją veikiančiai veiksniais yra mažai įtakinga jų pasikeitimams. [Iš leidinio]

ENThe volume of the thesis amounts to 87 pages. It contains 18 tables, 11 pictures, 8 annexes and the list of 111 used resources. Novelty and relevance of the topic. Operation of farmers is analyzed as a result of external factors, defining the size, structure, and impact of the state economic policy on general operational results of farmers without going too deep into internal factor of farming. The aim of the research is to reveal productive, commercial, and financial activity of farmers as a researched part of the system by assessing their impact on developmental trend pertaining to the agricultural sector. The volume and methods of the research. The data for research was collected during the period of 1993-1995, by organizing survey of farmers in various regions of Lithuania. The volume of the research amounted to 770 individual farm owners. When preparing the thesis, statistical one-stage selection was used as well as analysis of scientific literature, survey, and morphologic analysis. The research results. If to assess farming according to the Maslow’s pyramid of needs, the land ownership right and farming is viewed as a possibility to satisfy certain level of needs of business operation. Following analysis of data on farming motives collected during a research, which was systemized and assessed, it was defined that farming objectives and motives can be significant for development of agricultural development, although the agricultural business system itself with all involved factors has little impact on changes.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10648
Updated:
2022-02-07 20:08:16
Metrics:
Views: 23
Export: