Makroekonominis neapibrėžtumas ir kredito rizika bankiniame sektoriuje: paskolų kokybės tyrimo aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Makroekonominis neapibrėžtumas ir kredito rizika bankiniame sektoriuje: paskolų kokybės tyrimo aspektai: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
161 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Macroeconomic uncertainty and credit risk in the banking sector: aspects of loan quality analysis Vilnius, 2005 26 p
Summary / Abstract:

LTStrateginis planavimas ir veiklos prognozavimas aktualus visoms ūkio šakoms, o ypač bankiniame sektoriuje vertinant ir valdant kredito riziką. Šiame darbe autorius tyrė specialiųjų atidėjimų paskoloms Lietuvos bankiniame sektoriuje pokyčius ir lygį lemiančius veiksnius ir, pasinaudodamas regresinės analizės metodais, kūrė ekonometrinį atidėjimų pokyčio ir lygio prognozavimo modelį, remdamasis užsienio ekonomistų taikytais metodais ir modeliais. Nuolatinė procesų kaita laike sudaro sąlygas atsirasti neapibrėžtumui, trukdančiam tinkamai prognozuoti į ateitį. G.Soroso nuomone, neapibrėžtumo ekonomikoje šaknys slypi ūkinių procesų refleksyvume, kuomet tikrovės įvykiai veikia žmonių mąstymą, o mąstymas tikrovę, tai yra individų lūkesčiai koreguojasi atsižvelgiant į faktinius rezultatus. Autorius pasinaudojo G.Soroso sąvokų modeliu ir atliko Lietuvos realiojo sektoriaus refleksyvumo lygio vertinimą, tirdamas pramonės, prekybos ir statybos faktinių rezultatų ir lūkesčių balansų duomenis 1997–2002 metais, refleksyvumo ir neapibrėžtumo vertinimui naudodamas koreliacinės analizės metodus ir šio darbo autoriaus įvestą dydį – lūkesčių elastingumo koeficientą. Šio tyrimo rezultatai buvo panaudoti Lietuvos bankinio sektoriaus atidėjimų pokyčio ir lygio regresinėje analizėje išskaidant tiriamąjį periodą į didesnio neapibrėžtumo ir prastesnių trendo nustatymo galimybių (1997–1999), ir mažesnio neapibrėžtumo ir geresnių trendo nustatymo galimybių (2000–2002). Periodų išskaidymas pasiteisino tiek statistinio reikšmingumo požiūriu, tiek ekonomine logika pagrįstų ryšių tvarumo požiūriu. [Iš leidinio]

ENStrategic planning and forecasting is topical for all economic branches. They are essential in the banking sector evaluating and managing credit risk. The author investigates the changes in loan loss provisions in the Lithuanian banking sector and the factors influencing the provision level. Referring to the regressional analysis methods, he created an econometric provision and level forecasting model based on the methods applied by foreign economists. A constant change in processes in time capacitates the existence of uncertainty hindering adequate future prognostication. G. Soros claims that the roots of uncertainty in economics hide in the reflexivity of economy processes when real events affect human thinking and our thinking affects reality, i.e. individual expectations adjust in accordance with factual results. The author uses Soros’ conceptual model and carries out an evaluation of the reflexivity level of the Lithuanian real sector investigating factual results and expectations balance of industry, trade and construction sectors from 1997–2002. The author uses correlation analysis methods and the index of elasticity of expectations for the evaluation. Research results have been used in the regressional analysis of the loan loss provisions level dividing the study period into periods of greater uncertainty and poorer trend forecasting possibilities (1997–1999) and that of lower uncertainty and better trend forecasting possibilities (2000–2002). This period grouping proved correct both from the point of view of statistical significance and stability of relations based on economic logic.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10643
Updated:
2022-02-07 20:08:22
Metrics:
Views: 10
Export: