Laisvas darbuotojų judėjimas pagal Europos bendrijos teisę : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laisvas darbuotojų judėjimas pagal Europos bendrijos teisę: disertacija
Alternative Title:
Freedom of movement for workers according to European Community law
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
219 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2007 metais Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2007. Bibliografija.
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law; Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Free movement of workers under the European Community law Vilnius, 2007 32 p
Summary / Abstract:

LT[...] Darbo tikslas – pateikti išsamią ir visapusišką laisvo darbuotojų judėjimo instituto pagal EB sutarties 39 str. analizę, kiek tai leidžia disertacijos apimtis. [...] Pirmoje dalyje iš esmės nagrinėjami atskiri sąvokos „darbuotojas“ elementai. [...] Elementų nustatymas grindžiamas EB pirminės ir antrinės teisės dokumentų nuostatų aiškinimu bei Europos Teisingumo Teismo praktika. [...] Antroje dalyje analizuojamos atskiros darbuotojų teisės, įtvirtintos EB sutarties 39 str. ir konkretizuojamos atskiruose EB antrinės teisės aktuose. [...] Trečioje dalyje iš esmės gilinamasi į nediskriminuojančių ribojimų draudimą - naują laisvo darbuotojų judėjimo koncepciją. [...] Ketvirtojoje dalyje gilinamasi į EB sutarties 39 str. 3 ir 4 dalyje įtvirtintų leidžiančių nukrypti nuostatų aiškinimo ir taikymo ypatumus. [...] Dinaminis EB teisės pobūdis lemia darbuotojų judėjimo laisvės pokyčius. Atlikę tyrimą nustatėme, kad pastarasis dešimtmetis išryškino laisvo darbuotojų judėjimo ribojimo sampratos, o taip pat valstybės tarnybos – kaip laisvo darbuotojų judėjimo išimties kaitą. Laisvo darbuotojų judėjimo ribojimo sampratos pokyčius sietume su nediskriminuojančių ribojimų draudimo pripažinimu. [...] EB teisės doktrinoje pateikiamos kontraversiškos nuomonės dėl laisvo darbuotojų judėjimo ribojimų pateisinimo. Sutiktume su doktrinoje vyraujančia nuomone, kad netiesioginės diskriminacijos pateisinimą reikėtų sieti su objektyviomis (nerašytinėmis) pateisinimo priežastimis. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The aim of this paper is to provide a detailed and all-round analysis of the free movement of workers in accordance with article 39 of the EC Treaty as far as the scope of this dissertation allows. [...] The first part essentially examines the different concepts of ‘the worker’. […] The elements established are based on the explanations of the first and second EC legal documents and on the practice of the European Court of Justice. [...] The second part analyses the different workers’ rights established in article 39 of the EC Treaty and renders concrete the acts of the second EC law. [...] The third part examines in depth the limits of prohibiting non-discrimination – the new concept of free movement of workers. [...] The fourth part analyses in depth the third and fourth points of article 39 of the EC Treaty, which afford an explanation of divergence from the regulations and features of their application. [...] The dynamic nature of EC law predetermines changes to the freedom of movement for workers. The research allows us to establish the concept of limiting freedom of movement for workers as it has developed over the last ten years, and the civil service – how the freedom of movement for workers has changed. Changes to the limiting of the free movement of workers are related to recognising the limits of prohibiting non-discrimination […] EC legal doctrine provides controversial opinions on the adjusting the limits to the free movement of workers. We would agree with the main opinion that justification for indirect discrimination would have to be linked to objective (unwritten) excuses for it […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10636
Updated:
2022-02-07 20:08:47
Metrics:
Views: 63
Export: