Mirties bausmės istoriniai, komparatyviniai ir filosofiniai aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mirties bausmės istoriniai, komparatyviniai ir filosofiniai aspektai: disertacija
Alternative Title:
Historical, Comparative and Philosophical Aspects of Death Penalty
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
180, 8 lap
Notes:
Dr. disert. (soc. m.) - Vilniaus universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbe keliamas tikslas – atskleisti mirties bausmės, kaip griežčiausios kriminalinės bausmės, esmę ir pateikti jos evoliucijos analizę, parodyti svarbiausius mirties bausmės skirtumus nuo kitų teisėtų gyvybės atėmimo būdų ir išnagrinėti bei įvertinti alternatyvios bausmės, kuri galėtų sudaryti pakankamas prielaidas užtikrinti gyventojų saugumo jausmą visuomenėje, pagrįstumą. Siekiant nurodyto tikslo buvo išnagrinėta mirties bausmės samprata bei šios bausmės vieta bausmių sistemoje, atlikta baudimo mirtimi šalininkų ir jos priešininkų dažniausiai pateikiamų teisinių bei kitų argumentų filosofinė analizė, išnagrinėtos mirties bausmės panaikinimo priežastys, tendencijos ir pagrįstas šios bausmės alternatyvos būtinumas, taip pat analizuojama, ar yra realių galimybių mirties bausmę grąžinti į Lietuvos BK bausmių sistemą. Kartu nagrinėta Europos Bendrijos teisės įtaka nacionalinės baudžiamosios teisės formavimuisi, jos suderinamumo ir integracijos į Europos Bendrijos teisę problematika. Darbe įrodinėjama, kad šios bausmės panaikinimas sukelia žmonėms sudėtingų problemų dėl jų saugumo jausmo užtikrinimo visuomenėje. Darbo naujumas yra ir tas, kad pirmą kartą mirties bausmės bei jos evoliucijos, kaip baudžiamosios teisės problemos, klausimas analizuojamas daugeliu aspektu, pateikiant ne tik bendras teorines ir praktines išvadas, bet ir konkrečius pasiūlymus, kaip tobulinti naujai priimtą BK. [Iš leidinio]

ENThe thesis aims at revealing the matter of death penalty as the most severe criminal penalty, and provide the analysis of its evolution, point out the main differences of death penalty from other legal ways of taking life and look into and assess validity of alternative penalty which might precondition securing sense of safety of population. For this purpose, the author examined the conception of death penalty and its position in the penalties system, carried out a philosophical analysis of most often legal and other arguments of supporters and opponents of death penalty, looked into the reasons and tendencies of cancellation of death penalty and justified necessity for the alternative of penalty, as well as into realistic possibilities of inclusion of death penalty in the penalties system of the Lithuanian Criminal Code. Analysis also included the impact of the EC law on formation of the national criminal law, the problems of its compatibility and integration into the EC law. It is argued in the thesis that cancellation of the penalty entails complicated problems to people related to securing of their sense of safety in the society. The thesis is novel in that the issue of death penalty and its evolution as criminal law problem is inquired into in a number of aspects, drawing not only common theoretical and practical conclusions, but also specific recommendations as to improvement of the newly adopted Criminal Code.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10602
Updated:
2022-02-07 20:09:23
Metrics:
Views: 19
Export: