Įmonės socialinio kapitalo įtakos įmonės veiklai vertinimo modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonės socialinio kapitalo įtakos įmonės veiklai vertinimo modelis: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2007.
Pages:
185 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 m. Kauno technologijos universitete, Socialinių mokslų fakultete, Verslo administravimo katedroje. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Model of evaluation of the impact of corporate social capital on the operation of enterprise Kaunas, 2007 32 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojamos įmonės socialinio kapitalo įtakos įmonės veiklai vertinimo problemos. Socialinio kapitalo ekonominę įtaką įmonės lygmenyje patvirtina skaitlingų mokslinių tyrimų rezultatai. Tačiau mokslinėje literatūroje pateikiamuose tyrimuose akcentuojama išimtinai tik teigiama arba tik neigiama įmonės socialinio kapitalo įtaka įmonės veiklai arba gilinamasi į tam tikrus specifinius šios įtakos aspektus, todėl klausimas, kaip įvertinti įmonės socialinio kapitalo visuminę įtaką įmonės veiklai, lieka neatsakytas. Disertacijoje identifikuoti esminiai įmonės socialinio kapitalo formavimosi ir jo įtakos įmonės veiklai vertinimo teoriniai bei metodologiniai aspektai, taikytini siekiant nustatyti įmonės socialinio kapitalo visuminę įtaką įmonės veiklai. Remiantis atliktais tyrimais, parengtas tiriamos įmonės (-ių) atžvilgiu universalus įmonės socialinio kapitalo įtakos įmonės veiklai vertinimo konceptualus modelis, kuris, taikant kaštų ir naudos analizės metodą, leidžia įvertinti įmonės socialinio kapitalo visuminę įtaką įmonės veiklai, atsižvelgiant į įmonės socialinio kapitalo formavimosi ir jo įtakos įmonės veiklai raiškos savitumus. Taikant parengtą modelį, galima įvertinti ir palyginti skirtingų rūšių įmonės socialinio kapitalo įtaką įmonės veiklai bei nustatyti, ar esama įmonės socialinio kapitalo visuma atitinka įmonės tikslus ir ar investicijos į įmonės socialinį kapitalą nukreiptos į aktualias įmonės poreikių atžvilgiu socialinio kapitalo rūšis bei ar pasirinkta optimali investavimo forma. [Iš leidinio]

ENThe thesis analyses the problems of assessment of the impact of the social capital on the corporate activity. The economic influence of the social capital on the corporate level is substantiated by the results of numerous surveys. However, the surveys described in scientific references emphasise solely a positive or negative impact of the social capital on the corporate activity, or look into certain specific aspects of such influence, therefore the question as to how the overall impact of the social capital should be assessed remains unanswered. With reference to the research carried out, the universal conceptual model has been built in order to assess the impact of the social capital on the activity of an enterprise, and by employing the method of analysis of costs and benefit, it gives an evaluation of the overall influence of the social capital on the corporate activity, taking into consideration the peculiarities of formation of the social capital of an enterprise and manifestation of its impact on the activity of an enterprise. The said model allows assessment and comparison of the impact of different types of the social capital on the activity of an enterprise and ascertain whether the current entirety of the social capital suits the objectives of an enterprise, whether investments to the social capital are channelled to relevant types of the social capital and whether the selected investment form is optimal.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10593
Updated:
2022-02-07 20:08:53
Metrics:
Views: 9
Export: