Konkurencinės rinkos paklausos prognozavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konkurencinės rinkos paklausos prognozavimas: disertacija
Alternative Title:
Forecasting Competitive Market Demand
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
125 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas - konkurencinės rinkos paklausa: samprata, veiksniai, prognozavimo struktūra ir principai. Darbe atlikto tyrimo tikslas – sukurti konkurencinės rinkos paklausos prognozavimo modelį, integruojantį rinkos paklausos vertinimą, akcentuojant makroaplinkos ir pramonės rinkos aplinkos įtaką konkurencinės rinkos paklausai bei prognozavimą, pagrįstą kiekybine duomenų sekų analize ir dėl to leidžiantį padidinti rinkos paklausos prognozių konkurencinėse rinkose patikimumą. Disertacijoje buvo taikyti šie tyrimo metodai: • Tiriant ir analizuojant teorinius konkurencinės rinkos paklausos prognozavimo aspektus naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai. • Atliekant konkurencinės rinkos paklausos prognozavimo modelio empirinį tyrimą ir siekiant įvertinti baldų paklausą šalies rinkoje sąlygojančius veiksnius pasirinktas ekspertinio vertinimo metodas. Gautų rezultatų reprezentatyvumas įvertintas, apskaičiuojant Kendalo konkordacijos ir Cronbach alfa koeficientus, poslinkio bei variacijos rodiklius, naudojant statistinę programą SPSS ir Microsoft Excel programinės įrangos paketą. • Atliekant baldų paklausos šalies rinkoje prognozvimą naudojami kiekybiniai (slankiojo vidurkio, eksponentinio išlyginimo, vienmatės ir daugiamatės tiesinės regresijos) ir kokybiniai (ekspertų nuomonės, porinio lyginimo) prognozavimo metodai. Siekiant patikrinti metodų adaptyvumą, apskaičiuoti santykiniai prognozių tikslumo įvertinimo rodikliai.

ENThe subject of the research of the doctoral thesis – competitive market demand: concept, factors at play, the structure and principles of forecasting. The aim of the research – to elaborate a forecasting model of competitive market demand which would integrate the evaluation of market demand, emphasise the impact of the macro level and industrial market on competitive market demand and forecasting based on a quantity-based analysis of data samples, which allows increased reliability of forecasts of market demand in competitive markets. The following research methods were applied in the doctoral thesis: • Universal research methods applied in the research and analysis of theoretical aspects of forecasting competitive market demand; • During the empirical research of the forecasting model of competitive market demand, and in order to evaluate factors influencing the demand in the furniture industry of Lithuania, the method of expert evaluation was applied. Representative findings received were evaluated by estimating Kendal’s concordance and Cronbach’s Alfa coefficients, bias and variation ratios, applying statistical software SPSS and Microsoft Excel software. • For forecasting the Lithuania’s furniture industry demand, the quantitative (floating average, exponential smoothing, linear regression) and qualitative (expert opinion, pair comparison) forecasting methods were used. Relative ratios of precision of the forecasts were calculated in order to test the adaptability of the methods.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10560
Updated:
2022-02-07 20:09:31
Metrics:
Views: 35
Export: