Konkurencijos teisės taikymo ypatumai reguliuojant bankų veiklą : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konkurencijos teisės taikymo ypatumai reguliuojant bankų veiklą: disertacija
Alternative Title:
Applying features of Competition Law to regulating banking activity
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
134 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT[...] Disertacijos tikslas – yra išnagrinėti pagrindines Europos Bendrijos ir Lietuvos konkurencijos teisės normas, taikomas reguliuojant bankų veiklą, jų taikymo praktiką, aptarti raidos perspektyvas, identifikuoti kylančias problemas ir, jei įmanoma, nustatyti jų sprendimo būdus idant Lietuva galėtų pilnai suderinti savo teisės normas su EB acquis communitaire, pasiremti Europos Sąjungos teisės įgyvendinimo praktika reguliuojant konkurenciją bankų teikiamų paslaugų rinkose ir pasirengti efektyviam Europos Bendrijų teisės taikymui nacionaliniame lygmenyje Lietuvai tapus ES nare. [...] Pirmasis darbo skyrius skirtas EB bei Lietuvos konkurencijos teisės principų ir jos taikymo ribų reguliuojant bankų veiklą analizei. Šiame darbo skyriuje pateikiama konkurencijos teisės samprata, jos atsiradimo priežastys bei raida ES ir Lietuvoje, Konkurencijos teisės dalykas, objektas bei Konkurencijos teisės normų sistema. [...] Antrasis darbo skyrius skirtas EB ir Lietuvos draudžiamus susitarimus bei piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi reglamentuojančių teisės normų ir jų įgyvendinimo praktikos reguliuojant bankų veiklą analizei. Šiame skyriuje tyrinėjami konkurencijos teisės instituto – draudžiamų susitarimų – reglamentavimo bendrieji principai: draudžiamų susitarimų samprata, jų negaliojimo pasekmės, išimtys bei jų suteikimo mechanizmas. [...] Trečiasis darbo skyrius skirtas koncentracijos kontrolės teisės normų ir jų įgyvendinimo praktikos bankų teikiamų paslaugų rinkose analizei. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] This dissertation aims to examine the principal norms of European Union and Lithuanian competition law as applied to the regulation of banking activity and their application in practice, to discuss developmental prospects, identify problems that arise and where possible, establish means of solving them in order that Lithuania could make its norms of law fully compatible with EU acquis communitaire, referring to the European Union practice of implementing laws regulating competition of banking services in the market and prepare effective application of European Union laws in the national equivalent when Lithuania becomes a member of the EU. [...] The first chapter of the work focuses on the principles of EC and Lithuanian competition law and analyses the limits of their application in regulating banking activity. The understanding of competition law is considered, its causes and developments in the EU and Lithuania, the subject and object of Competition law and the system of norms governing Competition law. [...] The second chapter focuses on EC and Lithuanian norms of law regulating prohibited agreements and situations where abuse dominates and analyses the practice of implementing them in regulating bank activity. This section examines the general principles regulating competition law institution – prohibited agreements: the understanding of prohibited agreements, the effect of their invalidity, withdrawal and concession mechanisms. [...] The third chapter provides an analysis of concentrated controls of norms of law and the practice of implementing them in the banking services market.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10559
Updated:
2022-02-07 20:09:03
Metrics:
Views: 8
Export: