Jurisdikcijų kolizijų ir užsienio teismų sprendimų pripažinimo bei vykdymo teisinis reguliavimas: unifikavimo tendencijos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jurisdikcijų kolizijų ir užsienio teismų sprendimų pripažinimo bei vykdymo teisinis reguliavimas: unifikavimo tendencijos: disertacija
Alternative Title:
Legal regulation of jurisdictional conflict and recognising executing and foreign court judgments: unifying tendencies
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
217 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT[...] Disertacijos tikslas – išnagrinėjus Hagos Konvencijos dėl jurisdikcijos ir užsienio teismų sprendimų civilinėse bei komercinėse bylose, ES Reglamento dėl jurisdikcijos ir užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo civilinėse bei komercinėse bylose ir naujojo Civilinio kodekso nuostatas, nurodyti pagrindines jurisdikcijų kolizijų bei užsienio teismų sprendimų įgyvendinimo teisinio reguliavimo vystymosi pasauliniu ir atitinkamai regioniniu Europos lygmeniu kryptis bei šiuo kontekstu įvertinti naują Lietuvos tarptautinio civilinio proceso teisę. [...] Disertacijoje atsakoma į klausimą, kodėl būtinas jurisdikcijų kolizijų ir užsienio teismų sprendimų pripažinimo bei vykdymo institutų unifikavimas ir kokiais išskirtiniais bruožais jie pasižymi, taip pat [...] tiriami nagrinėjamiems institutams aktualiausi neigiami teisiniai reiškiniai, kuriuos teoriškai kaip tik ir turėtų pašalinti teisinio reguliavimo unifikavimas, nagrinėjami Hagos konvencijos projekto, ES reglamento geografinės bei dalykinės taikymo apimtis, struktūra, teisės normų taikymo vienodumo užtikrinimas ir pan. [...] Pakankamai greitas ES Reglamento įsigaliojimas Lietuvoje nekelia abejonių, tačiau Lietuvos dalyvavimo būsimoje Hagos konvencijoje, taip pat Briuselio ir Lugano konvencijose perspektyvos tebėra neaiškios. Šia prasme būtų itin naudingas aiškus minėtuose tarptautiniuose dokumentuose išdėstytų įsipareigojimų prisiėmimui ir įgyvendinimui skirtas Lietuvos valstybinės valdžios ir valdymo institucijų veiksmų planas. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The aim of this dissertation is the examination of the Hague Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial matters, the EU Regulation on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters and the regulations of the new Civil Code, to show the principle jurisdictional conflicts and legal regulation of foreign judgments developing in the world and compared with regional parts of Europe and evaluates Lithuania’s new international civil process law in this context. [...] The dissertation addresses the issue of why jurisdictional conflict exists and the recognition of foreign judgments and the unification of enforcement institutions and some exceptional features they distinguish, and […] current legal phenomena negatively affecting the institutions are investigated, which should in theory be eradicated by uniform legal regulation. The Hague Convention project and applying the geographical and professional extent of the EU Regulation are examined, their structure, and assurance of the uniform application of norms of law, etc. [...] There is no uncertainty surrounding the EU Regulation that is soon to be applied in Lithuania; however Lithuania’s participation in the future Hague Convention and its potential regarding the Brussels and Lugarno Conventions remain unclear. In this sense it would be especially useful to set out clearly an action plan for the adoption and implementation of obligations allocated to the Lithuanian heads of state and control institutions in the aforementioned international documents.

Subject:
Related Publications:
Forum non conveniens doktrina ir jos taikymas teismų praktikoje / Jurgita Grigienė. Jurisprudencija. 2004, Nr. 51 (43), p. 80-89.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10547
Updated:
2022-02-07 20:08:24
Metrics:
Views: 46
Export: