Įsisteigimo teisė pagal Europos Bendrijos teisę : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įsisteigimo teisė pagal Europos Bendrijos teisę: disertacija
Alternative Title:
Right of establishment in accordance with European Community law
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
187 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT[...] Pagrindinis disertacijos tikslas – atskleisti įsisteigimo laisvės teisinį turinį bei nustatyti šios laisvės tinkamo įgyvendinimo Europos Bendrijoje (EB), taip pat Lietuvoje, kiek tai leidžia disertacijos apimtis, pagrindinius aspektus. [...] Pirmojoje disertacijos dalyje atskleidžiamas įsisteigimo laisvės teisinis turinys: [...] apibrėžiama įsisteigimo laisvės sąvoka, šios laisvės atribojimas nuo darbuotojų laisvo judėjimo, nuo paslaugų teikimo laisvės, nuo kapitalo judėjimo, taip pat nagrinėjamos EB sutarties 52 (n.r.43) ir 58 (n.r. 48) straipsnių veikimo sąlygos: dalykinė taikymo sritis, taikymas laike, taikymas erdvėje, taikymas asmenų atžvilgiu, [...] siekiama atsakyti į klausimą dėl įsisteigimo laisvės teisinio turinio. [...] Antrojoje dalyje nagrinėjami pirminio įsisteigimo pagrindai ir pagrindinės su juo susijusios problemos: vietos teorijos problematika pagal EB teisę, vietos teorijos suderinamumas su EB įsisteigimo laisve. [...] Trečiojoje dalyje nagrinėjami klausimai, susiję su antriniu įsisteigimu [...]. [...] Ketvirtojoje dalyje nagrinėjamos teisės, išplaukiančios iš įsisteigimo laisvės: apsigyvenimo teisė, atvykimo, išvykimo ir apsigyvenimo formalumai. [...] Penktojoje dalyje nagrinėjami įsisteigimo laisvės pagal Lietuvos teisę klausimai. Reikia pabrėžti, jog šioje dalyje praktiškai pasiribojama tik Lietuvos teisės nuostatų derinimo su ES teise klausimai. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The primary aim of this dissertation is to clarify the content of the freedom of establishment and establish the fundamental aspects of implementing these freedoms appropriately in the European Community (EC) and in Lithuania, within the confines of this dissertation. [...] The first chapter of this dissertation reveals the legal content of the freedom: of establishment: […] outlining the understanding of the freedom of establishment, how these freedoms are delimit the free movement of workers, the free provision of services and the movement of capital, and examines the effective conditions of articles 52 (no. 42) and 58 (no. 48) of the EC Treaty: the detailed sphere of application, the application period, application in space, and application with respect to a person, […] aims to answer the question of establishing the contents of legal freedoms. [...] In the second chapter the primary bases of establishment and the fundamental problems related to them are examined: the place theory problem according to EC law, the compatibility of place theory with EC freedom of establishment. [...] The third chapter examines issues related to the secondary establishment […] [...] The fourth chapter examines laws stemming from the freedom of establishment: the right to reside and the formalities of arriving leaving and taking up residence. [...] The fifth chapter examines the freedom to establishment with respect to Lithuanian legal issues. It must be explained that this chapter is limited to the issues of the compatibility of Lithuania’s legal statutes with EC law.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10538
Updated:
2022-02-07 20:09:27
Metrics:
Views: 15
Export: