Garantijos darbuotojams darbdaviui tapus nemokiam. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Garantijos darbuotojams darbdaviui tapus nemokiam: disertacija
Alternative Title:
Employee guarantees in the case of employer‘s insolvency
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
175 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law.
Summary / Abstract:

LTGarantijos darbuotojams darbdaviui tapus nemokiam – vieno iš šiuo metu Lietuvoje aktualiausių ne tik darbo teisės institutų, bet ir įmonių bankroto institutų problemų. Disertacijos tikslas – kompleksiškai išnagrinėti garantijas darbuotojams darbdaviui tapus nemokiam, atskleisti jų teorines ir praktines problemas, kylančias nustatant ir įgyvendinant darbuotojų teises darbdaviui tapus nemokiam, bei pateikti siūlymus dėl normų, reglamentuojančių garantijas darbuotojams, darbdaviui tapus nemokiam, tobulinimo. Įgyvendinant iškeltą šiam darbui tikslą, pirmą kartą Lietuvoje moksliškai išanalizuotos nustatytos teisinės materialinės ir institucinės – procesinės garantijos, taikomos labiausiai pažeidžiamiems darbo teisinių santykių dalyviams – darbuotojams kai jų darbdavys tampa nemokus, jų turinys ir teorinės bei praktinės problemos jas užtikrinant. Pasitelkiant mokslinius metodus, kompleksiškai išnagrinėta garantijų darbuotojams raida, jų samprata ir teisinės prigimties pokyčiai Lietuvos įstatymuose ir teorijoje. Atsižvelgiant į šių garantijų paskirtį buvo išskirtos nemokaus darbdavio teisinės formos pasikeitimo stadijos, išanalizuotos garantijos užimtumui ir atsiskaitymui su darbuotojais ir problemos, taikant jas kiekvienoje išskirtoje nemokios įmonės stadijoje. Taip pat išnagrinėti darbuotojų reikalavimų darbdaviui tapus nemokiam užtikrinimo būdai, pateikti praktiniai ir teoriniai pasiūlymai nustatant ir taikant garantijas darbuotojams darbdaviui tapus nemokiam, bei tobulinant atitinkamų institucijų (teismų, Garantinio fondo) veiklą. [Iš leidinio]

ENEmployee guarantees in case employer becomes insolvent is one of the most acute problems not only for labor law institutes, but also for company bankruptcy institutes in Lithuania at this time. The aim of dissertation is to explore in detail guarantees provided to employees when employer becomes insolvent, to describe their theoretical and practical problems, which arise in establishing and implementing employees’ rights when employer becomes insolvent as well as provide advice on how to improve provisions specifying employee guarantees when employer becomes insolvent. In this research, for the first time in Lithuania, scientific analysis was used for analyzing established legal material and institutional-procedural guarantees, applied the most vulnerable party of labor legal relations – employees – when their employer becomes insolvent, their content and theoretical and practical problems in implementing them. By employing scientific methods, the author in-depth analyzes evolution of employee guarantees, their concepts and changes of legal nature in Lithuania’s legislations and theory. Taking into account the aim of these guarantees, the author distinguished stages of change in legal form of insolvent employer, analyzed occupational guarantees, and employee remuneration and problems arising in implementing them at every stage of insolvent company. Also analyzed were means of ensuring examination of employees’ claims when employer becomes insolvent, the author provides practical and theoretical recommendations on defining and applying employee guarantees when employer becomes insolvent, and on how to improve activities of corresponding institutions (courts, Solidarity fund).

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10521
Updated:
2022-02-07 20:08:49
Metrics:
Views: 55
Export: