Farmacijos verslo plėtra: socialiai orientuotos vadybos modeliai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Farmacijos verslo plėtra: socialiai orientuotos vadybos modeliai: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
161, [82] lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTFarmacijos verslas, kurio pagrindinis objektas yra farmacinis produktas, iš esmės veikia medicinos praktiką, nuo kurios efektyvumo priklauso gyventojų sergamumas ir mirtingumas – svarbiausi visuomenės gyvenimo kokybės rodikliai. Šiuolaikinėje Lietuvos farmacijos praktikoje išryškėjo daug problemų, nes farvacijos verslo vadyboje kartais nesilaikoma bendrųjų humanistinių principų, vyraujančių ES. Farmacijos verslo vadybos lygis Lietuvoje nėra advekvatus ES šalyse susiformavusiems standartams. Farmacijos verslas yra labai specifinis, jame turi būti įgyvendinami žymiai aukštesni nei kituose verslo sektoriuose socialinės atsakomybės standartai, nes tai tiesiogiai susiję su žmonių sveikata ir gyvybe. Šių standartų parengimui ir diegimui būtini teoriniai modeliai, pritaikyti padidintos atsakomybės sistemoms. Darbo objektas – farmacijos verslas bei jo aplinka ir galimybės tobulinti farmacijos verslo vadybą, atsižvelgiant į padidintos socialinės atsakomybės reikalavimus. Darbo tikslas – atskleisti ir pagrįsti farmacijos, kaip padidintos socialinės atsakomybės verslo, tolesnio plėtojimo galimbes Lietuvoje, prioritetinį dėmesį skiriant farmacijos verslo įmonių veiklos efektyvumo didinimui rinkų internacionalizacijos ir ES plėtros sąlygomis. Ši disertacija yra pirmasis vadybinis tyrimas, skirtas farmacijos verslo plėtrai, atsižvelgiant į Lietuvos integracijos į ES aktualijas.

ENPharmaceutical business, with pharmaceutical products as the main objects of it, virtually affects medical practice, which efficiency in turn influences the main life quality indicators – morbidity and mortality of citizens. Contemporary pharmaceutical business in Lithuania shows up numerous problems as its management does the EU. Pharmaceutical business management in Lithuania does not correspond to standards present in other EU countries. Pharmaceutical business is a specific sector; it must implement much higher social responsibility standards than other businesses because it is directly related to people’s health and life. In order to prepare and implement such standards, theoretical models, adapted to higher responsibility systems, are necessary. The subject of this work is pharmaceutical business, its environment, and options for improving the management according to higher social responsibility requirements. The objective of this work is to disclose and ground further development options of Lithuanian pharmaceutical business, as higher social responsibility sector, focusing on improving its efficiency under the circumstances of market internationalisation and expanding of the EU. This thesis is the first managerial research which involves the development of pharmaceutical business taking into account Lithuania’s integration into the EU.

Related Publications:
Informacijos apie vaistinius preparatus sklaida pacientams : teisinių apibrėžimų turinys, ribojimų teisėtumas ir atsakomybės už pažeidimus klausimas / Indrė Špokienė. Socialinių mokslų studijos. 2011, Nr. 3 (1), p. 271-292.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10516
Updated:
2022-02-07 20:09:17
Metrics:
Views: 10
Export: