Civiliniai autorių teisių gynimo būdai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Civiliniai autorių teisių gynimo būdai: disertacija
Alternative Title:
Ways of protecting civilian copyright
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
214 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT[...] Pagrindinis disertacijos tikslas – išanalizuoti civilinių autorių teisių gynimo būdų, numatytų Lietuvos ATGTĮ, taikymo klausimus, didesnį dėmesį skiriant kompensaciniams autorių teisių gynimo būdams, atskleisti jų taikymo problemas bei pasiūlyti įmanomus tų problemų sprendimo variantus. [...] Pirmoje darbo dalyje aptariami bendrieji autorių teisių gynimo klausimai: civilinių teisių gynimo būdų samprata, rūšys ir teisinis reglamentavimas svarbiausiose autorių teisių tarptautinėse sutartyse, ypač tose, kurias ratifikavusi Lietuvos Respublika, ES teisės aktuose ir darbe nagrinėjamų valstybių nacionaliniuose įstatymuose, taip pat tinkamos šalys bylose dėl autorių teisių gynimo [...]. [...] Antroji darbo dalis yra skirta kompensaciniams autorių teisių gynimo būdams, kurie yra dažniausiai taikomi praktikoje, svarbūs kiekvienam nukentėjusiajam dėl jo teisių pažeidimo, tai pat keliantys daugiausia taikymo problemų. [...] Trečioji darbo dalis yra skirta apsauginiams autorių teisių būdams. [...] Viena iš svarbiausių kultūros, meno, mokslo, literatūros, ekonomikos vystymosi bei žmogaus teisių gerbimo prielaidų yra ne tik tai, kad įstatymais turi būti suteiktos teisės autoriams, tačiau ir tai, kad turi būti užtikrinta tokių teisių gynyba, sudarytos sąlygos, kad kiekvienas asmuo, kurio teisės pažeidžiamos, turėtų galimybę efektyviai apginti savo teises. Gerinti autorių teisių gynimą sąlygoja didėjanti jų ir kitų intelektinės nuosavybės objektų reikšmė ekonomikoje, kultūros industrijoje, jų ypatingas pažeidžiamumas ir dėl to kylantis veiksmingo gynimo reikšmingumas. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The principal aim of this dissertation is to analyse the ways of protecting civilian copyright set forth in the Lithuanian ATGTI (Law on Copyright and Related Rights), issues of application, focusing primarily on ways of compensating copyright protection, explaining the problems of applying copyright protection and proposing possible solutions to this problem. [...] The first part discusses general issues of copyright protection: the understanding of civil right protection and types of civil protection, legal regulation in the most important international copyright agreements, especially those ratified by the Republic of Lithuania, EU legal acts and work examined in the state’s national laws, and appropriate conditions in cases of copyright protection […]. [...] The second part focuses on the ways of compensating copyright most commonly applied in practice, which are important to everyone who suffers as a result of piracy. In itself, this raises the majority of application problems. [...] The third part focuses on ways of protecting copyright. [...] One of the most important premises for the management of cultural, artistic, scientific, literary and economic management and respect for human rights is not that the laws have to be applied to copyright, but that defence of such right is ensured, containing conditions that allow anyone whose rights are infringed to defend their rights effectively. Improving copyright protection increases its significance in the economy, the cultural industry, features of their infringement and the importance of active protection that arises as a result of infringement. […].

Subject:
Related Publications:
Baudžiamoji atsakomybė už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus Europos valstybėse / Mindaugas Kiškis, Gintautas Šulija. Teisė. 2003, t. 49, p. 52-65.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10479
Updated:
2022-02-07 20:09:38
Metrics:
Views: 26
Export: