Baudžiamoji atsakomybė už veikas, susijusias su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudžiamoji atsakomybė už veikas, susijusias su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta: disertacija
Alternative Title:
Criminal responsibility for activities related to illegal turnover of narcotic and psychotropic substances
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
231 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2003. Bibliografija.
Keywords:
LT
Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Rusija (Russia); Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Criminal liability for drug related crimes Vilnius : [Lithuanian Law University], 2003 50 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas - baudžiamosios atsakomybės už veikas, susijusias su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, teisinio reglamentavimo problemos, kurios analizuojamos tiriant tarptautines konvencijas, istorinę Lietuvos baudžiamųjų įstatymų raidą, ES valstybių, JAV, Rusijos, Baltarusijos įstatymus, atliekant detalią Lietuvos baudžiamųjų įstatymų, įtvirtinančių atsakomybę už veikas, susijusias su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta (BK 259-260, 262, 266 straipsniai) analizę, įstatymų ir kitų teisės aktų, reguliuojančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartą bei mokslinių publikacijų tyrimus, analizuojant Lietuvos Aukščiausiojo teismo senato aprobuotus nutarimus bei teismų praktiką. Tyrimo metu gauti rezultatai apibendrinami išvadose bei pateiktuose pasiūlymuose, iš kurių esminiai būtų šie: tyrimo metu nustatomi Lietuvos baudžiamajame kodekse vartojamų sąvokų, straipsnių pavadinimų netikslumai. Darbe padaroma esminė išvada, kad Lietuvos baudžiamieji įstatymai iš esmės atitinka tarptautinių konvencijų reikalavimus su tam tikromis išimtimis. Pagrindinis nustatytas pažeidimas, kad ne visos konvencijoje įvardytos sunkinančios aplinkybės yra perkeltos į nacionalinius įstatymus. Atsižvelgiant į kitų valstybių patirtį autorė siūlo Lietuvoje diferencijuoti baudžiamąją atsakomybę pagal narkotinių ir psichotropinių medžiagų pavojingumą asmens sveikatai. [Iš leidinio]

ENThe subject of dissertation is criminal responsibility for activities related to illegal handling of narcotic and psychotropic substances, the problems of legal regulation, which are analyzed by examining international conventions, historical evolutions of criminal legislation in Lithuania, EU countries, USA, Russia, Belarus, by carrying out a detailed analysis of Lithuanian criminal laws defining responsibility for activities related to illegal handling of narcotic and psychotropic substances (Criminal Code Articles 259-260, 262, 266), laws and other legislation regulating handling of narcotic and psychotropic substances as well as scientific publications, by analyzing decisions approved by Senate of the Supreme Court of Lithuania and court practice. The results produced in the course of the research are summarized in the conclusions and provided recommendations, among which the most important ones are the following: the research identifies inaccuracies in concepts used in Lithuanian Criminal Code, titles of articles. The research draws a principal conclusion that Lithuania’s legislation, in essence, conforms to the requirements of international conventions, with certain exceptions. The main identified problem is that not all aggravating circumstances enlisted in the convention are transferred into national legislation. Taking into consideration the experience of other countries, the author suggests differentiating criminal responsibility according to threat posed by narcotic and psychotropic substance to person’s health.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10476
Updated:
2022-02-07 20:08:37
Metrics:
Views: 21
Export: