Civilinių bylų su tarptautiniu elementu teismingumas Lietuvos teismams : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Civilinių bylų su tarptautiniu elementu teismingumas Lietuvos teismams: disertacija
Alternative Title:
Civil proceedings with international elements of jurisdiction for Lithuanian courts
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
169 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Jurisdiction of Lithuanian courts in civil matters with an international element Vilnius, 2005 43 p
Summary / Abstract:

LT[...] Disertacijos tikslas – įvertinti Civilinio proceso kodekso teisės normas, reglamentuojančias teismingumą, bei teismingumo nustatymo kriterijus bylose, susijusiose su užsienio elementu, atsižvelgiant į pasaulines tendencijas ir gyvenimo pokyčius bei teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principus, identifikuoti esamus trūkumus bei pasiūlyti jų tobulinimo rekomendacijas. [...] Pirmoje dalyje [...] atskleidžiama teismo kompetencijos samprata, analizuojami įvairūs terminai (teismingumas, jurisdikcija, nacionalinis teismingumas, tarptautinis teismingumas). [...] Antra dalis yra pagrindinė, nes šioje dalyje analizuojami bei vertinami Lietuvoje galiojantys teismingumo nustatymo kriterijai. [...] Trečioje dalyje analizuojami jurisdikcijų konfliktų susidarymo priežastys ir reguliavimo mechanizmai: nagrinėjamos doktrinos forum non coveniens bei lis pendens, jų trūkumai, pranašumai, taikymas užsienio šalyse, Reglamente bei Hagos konvencijos dėl teismingumo ir teismo sprendimų pripažinimo civilinėse ir komercinėse bylose projekte, atitiktis tarptautinio civilinio proceso principams. [...] Nustatydama savo teismų kompetenciją valstybė turi atsižvelgti į tam tikrą ryšį tarp ginčo ir ginčą nagrinėjančio teismo valstybės, teisėtų lūkesčių bei teisinio tikrumo principus. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The aim of the dissertation is to evaluate the rules of law of the Civil Process Code which regulate the cognizance and the established criteria of cognizance in cases related to foreign elements, reviewing global trends and life changes and the principles of legal truth and lawful expectation, and to identify the existing shortcomings and make recommendations for their improvement. […] the first part […] clarifies the concept of court competency and analyses various terms (cognizance, jurisdiction, national cognizance, international cognizance). […] The second part is the main part because it analyses and evaluates the criteria for establishing cognizance currently valid in Lithuania. […] The third part analyses the causes of conflict between jurisdictions and mechanisms of regulating it. It analyses the doctrines of forum non conveniens and lis pendens, their advantages, disadvantages and application in foreign countries, in the Regulations and the Hague Convention on jurisdiction and the recognition of court decisions in civil and commercial cases in the project which correspond to the principles of international civil procedure. In establishing its own court competency, a state has to take into consideration certain connections between the arguing state and the state examining the arguments, and the principles of lawful expectation and legal truth.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10406
Updated:
2022-02-07 20:08:56
Metrics:
Views: 12
Export: