Baltijos jūros aplinkos apsauga pagal 1992 m. Helsinkio konvenciją ir Europos Bendrijos teisę : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltijos jūros aplinkos apsauga pagal 1992 m. Helsinkio konvenciją ir Europos Bendrijos teisę: disertacija
Alternative Title:
Protection of the Baltic Sea environment according to the 1992 Helsinki Convention and European Community law
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
245 lap
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 m. Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Protection of the environment of the Baltic Sea under the 1992 Helsinki Convention and the law of European Community Vilnius, 2007 38 p
Summary / Abstract:

LT[...] Disertacijos tikslas – atsižvelgiant į išskirtines Baltijos jūros hidrografines ir geografines savybes bei pagrindines ekologines problemas, išanalizuoti 1992 m. Helsinkio konvencijos ir EB teisės aktų jūrų aplinkos apsaugos srityje normas bei jų įgyvendinimo praktiką, identifikuoti esamus teisinio reguliavimo trūkumus ir pasiūlyti rekomendacijas dėl jo tobulinimo. [...] Disertacijos pirmajame skyriuje analizuojamos opiausios Baltijos jūros ekologinės problemos – eutrofikacija, tarša pavojingomis medžiagomis, grėsmė biologinei įvairovei ir tarša iš laivų. Pagrindinė antrojo skyriaus dalis skiriama 1992 m. Helsinkio konvencijos nuostatų analizei. [...] Reikšminga antrojo skyriaus dalis yra skiriama Helsinkio komisijos funkcijų ir galių studijai, kurioje nagrinėjama, ar komisija gali priimti valstybes įpareigojančius sprendimus, ar ji gali kontroliuoti, kaip valstybės įgyvendina 1992 m. Konvencijos nuostatas, ir ar gali, nustačiusi pažeidimą, imtis priemonių, kurių pagalba būtų galima priversti valstybę pažeidėją tokį pažeidimą ištaisyti. [...] Trečiasis skyrius skiriamas EB kompetencijos jūrų aplinkos apsaugos srityje analizei, [...] taip pat pateikiama EB teisės aktų jūrų aplinkos apsaugos srityje apžvalga. [...] Ketvirtasis skyrius skiriamas LR jūros aplinkos apsaugos įstatymo analizei. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The aim of this dissertation is to provide an overview of the exceptional hydrographical and geographical properties of the Baltic Sea and its fundamental ecological properties, to analyse the 1992 Helsinki Convention and EC legal acts and norms on protection of sea environments and the practice of implementing them, to identify the disadvantages of the existing regulations and propose recommendations for their improvement. [...] The first chapter analyses the harshest environmental issues facing the Baltic Sea – eutrophication, dangerous pollutants, various biological threats and ship pollutants. The second chapter analyses the regulations of the 1992 Helsinki Convention. […] The most significant part is the function of the Helsinki Commission and studies that examine whether the commission can pass decisions that oblige states, control by means of implementing the 1992 Convention regulations, and, where breach is established, use these means to force the offending state to make reparations for the damage caused. [...] The third chapter analyses the EC competencies for protecting the sea environment, […] and provides an overview of the EC laws on protecting the sea environment. [...] The fourth chapter analyses the Republic of Lithuania’s laws on sea environment protection. […].

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10393
Updated:
2022-02-07 20:09:28
Metrics:
Views: 32
Export: