Žinių perdavimo sistemos plėtojant tarptautinius įmonių tinklus : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žinių perdavimo sistemos plėtojant tarptautinius įmonių tinklus: disertacija
Alternative Title:
Knowledge Transference Systems in the Development of International Enterprise Networks
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
209 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2004 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM), 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Knowledge transfer systems in the development of networks of international companies Kaunas, 2005 34 p. : schem
Summary / Abstract:

LTAtlikus sisteminę žinių vadybos mokslinės literatūros analizę, galima teigti, kad pasaulio mokslinėje bendruomenėje nėra vieningo požiūrio į žinių vadybos procesus ir juos įtakojančius veiksnius įmonėse. Žinių perdavimas tarptautiniuose įmonių tinkluose, tarp įmonių, kurios veikia skirtingose užsienio šalyse, skirtingai ekonomiškai išsivysčiusiose rinkose, yra unikalus ir moksliniu požiūriu mažai tyrinėtas procesas. Šiame darbe dėmesys kreipiamas į daugelį su vadyba susijusių aspektų, tačiau pagrindinis dėmesys disertacijoje skiriamas kol kas mažai tyrinėtų žinių perdavimo procesų dukterinėse užsienio kapitalo įmonėse Lietuvoje analizei. Tyrimo objektas – žinių perdavimo sistema tarptautiniuose įmonių tinkluose. Tyrimo tikslas – išskirti tarptautinių įmonių tinklų žinių perdavimo sistemų proceso ir jo turinio ypatybes, siekiant suformuoti kriterijų sistemas sklandžiam žinių perdavimui užtikrinti. Siekiant įvardinto tyrimo tikslo bei uždavinių buvo remiamasi įvairių mokslininkų darbais, pradedant žinių vadybos ištakų analize, pereinant prie darbų, kuriuose tradiciniai vadybos principai bei strategijos analizuojamos žinių vadybos, tame tarpe ir žinių perdavimo tarptautiniu aspektu proceso kontekste. Atliekant tyrimus, naudotos įmonės teorijos, žinių vadybos teorijos, sociologijos ir filosofijos literatūroje vyraujančios epistemologijos, nusakančios žinių prigimtį, esmę ir sklaidą: lyginamoji literatūros analizė, sintezė, atvejo analizė, pusiau struktūrizuoti interviu, stebėjimas bei duomenų analizė.

ENAfter completing a systematic analysis of the scientific knowledge management literature, it can be stated that there is no unanimous attitude towards the processes of knowledge management and factors in a company that have influenced these processes in the world’s scientific community. In this work the attention is paid to many aspects related to the management, however the main attention in this dissertation is paid to the analysis of knowledge transfer processes, which thus far has been little analysed, in foreign capital subsidiaries in Lithuania. The object of the research is the knowledge transference system in international enterprise networks. The aim of the research is to find out the peculiarities of the process of international enterprise network knowledge transference systems and its content in order to form the criteria systems for ensuring fluent knowledge transference. To achieve the mentioned aim and tasks of the research, the works of various scholars were appealed to, starting from the analysis of the origin of knowledge management, and then the works, where traditional management principles and strategies are analyzed in the context of knowledge management process, including knowledge transference in international aspect. In the analysis, the theories of companies, knowledge management theories and epistemologies, which describe nature, essence and spread of knowledge dominating in the literature of sociology and philosophy, were used: comparative literature analysis, synthesis, case analysis, half-structured interview, observation and data analysis.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10374
Updated:
2022-02-07 20:08:49
Metrics:
Views: 35
Export: