Verslo organizacijų vystymosi programavimas. Teoriniai ir praktiniai aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo organizacijų vystymosi programavimas. Teoriniai ir praktiniai aspektai: disertacija
Alternative Title:
Programming Evolution of Business Organizations. Theoretical and practical considerations
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
155 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDvidešimt pirmojo amžiaus organizacija – negali būti sukurta vien nuolatinio funkcionavimo tobulinimo keliu. Nugalėtojais taps tie, kurie sugebės išsilaikyti pokyčių kreivės priešakyje, nuolat perorientuodami savo verslus (veiklas), kurdami naujas rinkas, rasdami naujus kelius, keisdami konkuravimo taisykles ir prieštaraudami nusistovėjusiai tvarkai. Naujais principais valdomos organizacijos turės galimybę funkcionuoti efektyviau. Viena pagrindinių sėkmingos organizacijų ilgalaikės veiklos prielaidų yra jų gebėjimas vystytis, tokį vystymąsi programuojant. Darbo tyrimo objektas – verslo organizacijų vystymosi proceso valdymo būdai ir metodai, įgalinantys užtikrinti jų rezultatyvią ilgalaikę veiklą. Nagrinėjamos mokslinės problemos specifika lėmė tai, kad darbe vyrauja požiūris, pagal kurį labiausiai tinkamas organizacijų vystymosi programos kūrimo modelis turėtų būti ne tiek unikalus, paremtas viena pasirinkta kaip labiausiai tinkama teorija, kiek labiau integralus. Tokia nuostata leido apjungti jau žinomų ir plačiai verslo praktikoje naudojamų pokyčių realizavimo bei kitų organizacijų sėkmę galinčių lemti būdų ir metodų privalumus ir orientuotis į efektyvesnį išryškėjusių tokių metodų trūkumų šalinimą pateikiant savito modelio argumentuotą pagrindimą. Atlikta analizė leidžia teigti, kad verlso organizacija gali ir turi būti nagrinėjama kaip dvilypė sociokultūros sistema, susidedanti iš valdančiosios ir valdomosios sistemų, o viena pagrindinių organizacijų ilgalaikės veiklos prielaidų yra vystymasis ir jo programavimas.

ENOrganization of the twenty first century cannot be created solely by means of continuous functional improvement. Companies are going to be among the winners by managing to stay ahead of the change curve, by continuously realigning their businesses (activities), creating new markets, finding new ways, rewriting competition rules and challenging established order. Organizations governed by new principles will have a chance to function more effectively. One of the key conditions of successful long-term functioning among organizations is their ability to evolve by programming such evolution. The object of the research is tools and methods for managing evolution process of business organization, enabling their fruitful, long-term activities. The nature of the researched scientific problem underpinned author's attitude, who claims that the most appropriate model of programming evolution in organization should not be original, based on one selected theory, but rather of integral nature. Such attitude allowed to combine the advantages of already known and widely used in business practice tools and methods of implementing changes and other factors affecting companies' success and, simultaneously, to aim for more effective elimination of identified shortcomings of these methods by providing an argued justification of a unique model. On the basis of performed analysis, one can claim that business organization can and should be analyzed as twofold socio-cultural system consisting of managing and managed systems, and one of the key conditions of long-term functioning of organization is its evolution and programming of this process.

Related Publications:
Organizacijos veiklos procesų valdymas / Povilas Zakarevičius. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 2010, Nr. 56, p. 123-132.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10366
Updated:
2022-02-07 20:09:29
Metrics:
Views: 24
Export: