"Missio inter gentes" migrantų pastoracijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Missio inter gentes" migrantų pastoracijoje
Alternative Title:
"Missio inter gentes" in the pastoral care of migrants
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2021, 106, p. 216-222
Keywords:
LT
Bažnyčia / Church; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTMigracijos fenomenas iškelia poreikį iš naujo reflektuoti Bažnyčios misijos pasaulyje suvokimą, kuris Visuotiniame Vatikano II susirinkime apibrėžtas kaip "missio ad gentes". Remiantis migracijos teologijos tyrėjų darbais analizuojamas pastoracijos tarp migrantų vaidmuo, kurį galima apibūdinti kaip perėjimą nuo "ad gentes" į "inter gentes" sampratą. Straipsnyje autorė nagrinėja sąvokos "missio inter gentes" ištakas Šv. Rašte: Jėzaus susitikimo su samariete prie šulinio pasakojime. Remiantis Apreiškimu išskiriami galimi keturi "inter gentes" taikymo etapai: susitikimas svetingumo plotmėje, atjauta ir empatija, skelbimas per liudijimą, evangelizacija per buvimą tarp žmonių. Etapai pateikiami kaip galimo pritaikomumo migrantų pastoracijoje aspektai remiantis pop. Pranciškaus veiksmais: priimti, apginti, skatinti, integruoti. Raktažodžiai: missio inter gentes, missio ad gentes, pastoracija, teologija, Bažnyčios misija. [Iš leidinio]

ENThe phenomena of migration encourages the Catholic Church to reconsider its Mission in the World, which was defined in the Second Vatican Council as "missio ad gentes". The development of pastoral care of migrants in the last decade and researches made in the field of theology of migration raise the need to move from the concept of "ad gentes" to the concept of "inter gentes". In the article, the author examines the origins of the concept of "missio inter gentes" in Scripture’s story of Jesus meeting the Samaritan at the well. According to Revelation, there are four possible stages in the application of "inter gentes": meeting in the plane of hospitality, compassion and empathy, proclamation through testimony, evangelization through presence among people. These stages highlight aspects of presumable adaptability in the pastoral care of migrants as expressed by Pope Francis: to welcome, to protect, to promote and to integrate. Key words: missio inter gentes, missio ad gentes, pastoral care, theology, mission of the Church. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2021.23
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/103595
Updated:
2023-09-03 21:31:55
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: