Technologijų perdavimo vadyba : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Technologijų perdavimo vadyba: disertacija
Alternative Title:
Management of technology transfer
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
137 lap
Notes:
Publikacijos: lap. 86 (10 pavad.). Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis šio darbo tikslas – nustatyti technologijų perdavimo sistemos ir joje vykstančių procesų vadybos principus bei metodus ir parinkti moksliškai pagrįstas vadybos priemones, kurias taikant galima sumažinti verslo riziką. Technologijų perdavimo sistemos ir joje vykstančių procesų vadybos tyrimui naudoti metodai: struktūrinė – sisteminė analizė, modeliavimas, optimizavimas pagal nustatytus kriterijus, sociologinės apklausos, ekspertinis vertinimas ir koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo metu technologijų perdavimo sistemos vystymasis išskaidytas į tris raidos etapus: archajiškąjį, pereinamąjį ir šiuolaikinį. Nustatyta, kad pagrindinis šiuolaikinės technologijų perdavimo sistemos vadybos principas yra bendrųjų valdymo funkcijų: planavimo, organizavimo, motyvavimo ir kontrolės realizavimas. Atitinkamai, pagrindinis technologijų perdavimo sistemos tinklo formavimo vadybos principas yra subjektų sujungimas komunikacijų kanalais, kad jie galėtų vykdyti materialinius ir informacinius tarpusavio mainus. Technologijų ir aplinkos sąveikos poveikio projektų sėkmingumui tyrimas leido nustatyti naujus technologijų perdavimo proceso vadybos prioritetus. Šių prioritetų pagrindu pasiūlytos vadybos priemonės, kurias naudojant galima sumažinti technologijų perdavimo projektams būdingą riziką ir gauti ekonominį efektą. [Iš leidinio]

ENThe main goal of this work is to identify management principles of technology transfer system and processes it comprises and select scientifically proven management tools that allow reducing business risk. To examine management of technology transfer systems and processes they comprise, the researcher employed the following methods: structural-systemic analysis, modelling, optimization according to set criteria, sociological surveys, expert assessment and correlation regression analysis. In the course of the research, development of technology transfer system was divided into three development stages: archaic, transitional, and modern. It was established that the main management principle of modern technology transfer system is realization of general management functions: planning, organization, motivation and control. Respectively, the main management principle of building a network of technology transfer system lies in connecting subjects through communication channels, so that they could participate in a material and informational exchange among themselves. The research on impact of technology-environment interaction on success of projects, helped to identify new priorities for the management of technology transfer process. On the basis of these priorities, the author recommended management tools, which help to reduce the risk associated with technology transfer projects and to achieve economic effect.

Related Publications:
Innovations in the practice of production and trade enterprises in EU countries / Aurelija Burinskienė, Vita Marytė Janušauskienė. Ekonomia - Wroclaw economic review. 2016, vol. 22, iss. 1, p. 9-33.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10357
Updated:
2014-02-07 20:08:25
Export: