Savivaldybių obligacijų išleidimo modeliavimas Lietuvos sąlygomis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savivaldybių obligacijų išleidimo modeliavimas Lietuvos sąlygomis: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2004.
Pages:
123, [26] lap
Notes:
Disertacija rengta 1998-2003 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM), 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Modelling of issuing municipal bonds in Lithuanian conditions Kaunas, 2004 31 p
Summary / Abstract:

LTPasaulyje vykstantys valdymo struktūrų decentralizacijos procesai sąlygoja vadybinių veiklų perskirtymą tarp centrinės valdžios ir vietos savivaldos institucijų, dalies valdymo funkcijų perdavimą savivaldybėms. Tai sąlygoja valdymo funkcijų finansavimo pokyčius: vakarų savivaldybės pradėjo naudoti įvairius finansavimo instrumentus, tarp kurių ir kreditinių lėšų pritraukimas išleidžiant vietos savivaldos organų obligacijas. Šioje disertacijoje savivaldybių obligacijų išleidimo modeliavimo pagrindimas yra analizuojamas teoriniu vadybos mokslo aspektu, atsižvelgiant į mūsų valstybei būdingas ekonomines sąlygas. Mokslinės problemos esmę galima apibūdinti taip: kokos vadybinės veiklos ir sprendimai įgalintų išleisti savivaldybių obligacijas Lietuvoje, įvertinant Vakarų šalių patirtį taikomų obligacijų emisijų modelių palyginimo kontekste. Tyrimo objektas – savivaldybių obligacijų išleidimo modelių taikymo vadybinės procedūros. Drabo tikslas –išanalizavus Vakarų šalių patirtį sumodeliuoti savivaldybių obligacijų išleidimo Lietuvos sąlygomis vadybines veiklas ir sprendimus. Darbe pateiktas savivaldybių obligacijų išleidimo vadybinių procedūrų modeliavimas buvo formuojama pasitelkus vadybos mokslo principus, įvertinus teorinius savivaldybių ogligacijų išleidimo aspektus, kitų šalių patirtį ir atlikus situacijų analizę apklausos būdu. Respondentų nurodytos pagrindinės problemos išleidžiant savivaldybių obligacijas Lietuvoje būdingos daugeliui savivaldybių, nusprendusių pirmą kartą šalyje emituoti obligacijas.

ENGlobal decentralisation of managerial structures leads to the distribution of managerial activities between central and municipal institutions and transfer of some managerial functions to municipal institutions. This influences changes in funding: municipal governments of western countries have started to use various funding mechanisms including municipal obligations. This thesis analyses basic models of municipal obligations from theoretical management positions taking into account economic conditions of our country. The essence of the scientific problem may be set as follows: what managerial activities and decisions lead to emitting municipal obligations in Lithuania, in comparison to the experience of western countries. The subject of the work is a set of managerial procedures applied while emitting municipal obligations. The objective of the work is to design managerial activities and decisions that would lead to emitting municipal obligations based on the experience of western countries. Procedures of managerial activities, delivered within this work, were designed on the basis of management principals, taking into account theoretical aspects of municipal obligation emission, experience of other countries, and the situation analysis performed. The main problems related to the emission of obligations, identified by the respondents, were characteristic to majority of municipal institutions in Lithuania which have decided to emit obligations for the first time.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10351
Updated:
2022-02-07 20:08:42
Metrics:
Views: 17
Export: